Logo DMSales
Unia Europejska
Article image
< 1 min czytania

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymanym wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 działanie Projekty B+R przedsiębiorstw Projekt pn. POIR.01.01.01-0135/19-00 zapraszamy do składania ofert na wdrożenie i utrzymanie serwerów w chmurze prywatnej dla projektów realizowanych na etapie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych prowadzonych przez  DBMS Sp. z o.o.

Szczegóły zakresu projektu można znaleźć na stronie – https://dbms.com.pl/platforma-dmsales/

 

Określenie przedmiotu zamówienia:
KOD CPV:  64216110-7 Elektroniczne usługi elektronicznej wymiany danych

Dla potrzeb projektu wykonawca powinien przygotować środowisko serwerowe w obszarze prywatnej chmury spełniającej następujące minimalne wymagania organizacyjnie, technologiczne, aplikacyjne  i bezpieczeństwa oraz zapewnienia ciągłości działania.

 

Wymagania organizacyjne dotyczące rozbudowy środowiska: 

Sprawdź szczegóły oferty

 

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Gwiaździsta 71/10 Warszawa lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: tomasz.dziobiak@dmsales.com
  2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 11 kwietnia 2020r. W przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierskiej liczy się data dostarczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego.
  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do 15.04.2019 r. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, o wynikach przeprowadzonego postępowania oraz umieści tożsamą informację na swojej stronie internetowej.
  5. Dodatkowych informacji na temat Projektu udziela Pan Tomasz Dziobiak tel. +48 533950170 mail: tomasz.dziobiak@dmsales.com

 

 

Autor artykułu
Social Media & Content Manager

To może Cię zainteresować