Logo DMSales
Unia Europejska
Article image
2 min czytania

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymanym wsparciem  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 działanie Projekty B+R przedsiębiorstw Projekt pn. POIR.01.01.01-0135/19-00 zapraszamy do składania ofert na zakup  licencji do specjalistycznego oprogramowania programistycznego dla projektu realizowanych na etapie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych prowadzonych przez  DBMS Sp. z o.o.

Szczegóły zakresu projektu można znaleźć na stronie – https://dbms.com.pl/platforma-dmsales/

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

KOD CPV:  48000000-8  Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dla potrzeb projektu wykonawca powinien przygotować pakiet licencji specjalistycznego oprogramowania wspierającego tworzenie oprogramowania dla zespołów korzystających z metodyk zwinnych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pakietu licencji niewyłącznych i nieograniczonych czasowo (wieczystych) na pakiety oprogramowania w polskiej wersji językowej W ramach organizacji projektu istnieją 3 zespoły mogące wykorzystywać oprogramowania:

  1. Zespół programistyczny – zajmujący się dostawa oprogramowania
  2. Zespół badawczy – data science – zajmujący się analizą danych i przygotowaniem inteligentnych algorytmów.
  3. Zespół biznesowy – definiujący wymagania oraz testujący finalnie przygotowane rozwiązanie.

 

Wymagania organizacyjne dotyczące rozbudowy środowiska:

Sprawdź szczegóły oferty

 

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Gwiaździsta 71/10 Warszawa lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: tomasz.dziobiak@dmsales.com
  2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia 2020r. W przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierskiej liczy się data dostarczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego.
  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do 16.04.2019 r. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, o wynikach przeprowadzonego postępowania oraz umieści tożsamą informację na swojej stronie internetowej.
  5. Dodatkowych informacji na temat Projektu udziela Pan Tomasz Dziobiak tel. +48 533950170 mail: tomasz.dziobiak@dmsales.com

 

Autor artykułu
Social Media & Content Manager

To może Cię zainteresować