Logo DMSales

Regulamin serwisu DMSales

ostatnia aktualizacja regulaminu: 28 marca 2023 r.

§ 1 Definicje pojęć użytych w regulaminie

Administrator – na potrzeby niniejszego Regulaminu jest on tożsamy z Usługodawcą.

Odbiorca – osoba fizyczna lub podmiot prawa, będący odbiorcą kampanii realizowanej w oparciu o Umowę oraz zasady określone w niniejszym Regulaminie.

Usługobiorca – każdy, kto podpisał lub zawarł w innej formie umowę z Usługodawcą w zakresie opisanych w niniejszym Regulaminie.

Usługodawca – DBMS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-803), pl. Inwalidów 10/11, 01-552 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 373905, posiadającą nr NIP: 527-264-47-02, nr REGON: 142741338.

Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu.

Strony – Usługodawca i Usługobiorca.

Serwis – platforma informatyczna umożliwiające automatyzację poszukiwania i docierania do kupujących oraz analizę zdarzeń dających ocenę możliwości sprzedaży, która jest dostępna z poziomu sieci internetowej (oprogramowanie typu SaaS). Platforma pozwala na zarządzanie aktywnością komunikacyjną Usługobiorcy umożliwiają planowanie i realizowanie zautomatyzowanych procesów komunikacyjnych w oparciu o własne zbiory danych Usługobiorcy oraz Usługodawcy na warunkach określonych przez Strony w umowie w wariancie usługi wybranej przez Usługobiorcę.

Usługa – usługa wsparcia technicznego lub marketingowego polegająca na udostępnieniu określonej liczbie godzin pracy specjalisty usługodawcy dla usługobiorcy na podstawie planów określonych w https://dmsales.com/cennik/ .
System informatyczny – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych w ramach Serwisu.

Regulamin – niniejszy dokument.

Polityka Prywatności – dokument umieszczany na witrynie internetowej Administratora w celu poinformowania Użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane.

Umowa – jest to umowa zawarta pomiędzy Usługobiorcą oraz Usługodawcą, która reguluje zasady korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu, a także prawa i obowiązki Stron. Regulamin stanowi integralną część Umowy. Umowa może być zawarta w pisemnej oraz w formie dokumentowej – poprzez wymianę korespondencji e-mail lub poprzez akceptację warunków Usługi DMSales w formularzu rejestracyjnym na stronach internetowych Usługodawcy.

Konto – konto, do którego dostęp Usługobiorcy możliwy jest wyłącznie po każdorazowym podaniu loginu i hasła, po wcześniejszym zarejestrowaniu się.

Subkonto – subkonto, do którego dostęp ustala zarejestrowany Usługobiorca. Dostęp do tego konta mają tylko osoby upoważnione przez Usługobiorcę. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób zarządzania Subkontami.

Login – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta, określany przez Usługobiorcę podczas rejestracji w Serwisie.

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Usługobiorcy.

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Usługobiorcę Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu.

Formularz rejestracyjny – zbiór danych Użytkownika, dobrowolnie udostępnionych przez niego Usługodawcy, niezbędny do rejestracji i zawarcia Umowy.

Logowanie – każdorazowa czynność umożliwiająca korzystanie przez Użytkownika z Serwisu. Możliwa jedynie przy użyciu Loginu i Hasła.

RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).

Zgoda marketingowa – zgoda Użytkownika lub Usługobiorcy na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych (w tym danych osobowych) w celach marketingowych, obejmująca również zgodę na przesyłanie niezamówionej informacji handlowej oraz zgodę na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingu bezpośredniego.

Awaria – oznacza zdarzenie, którego przyczyny leżą po stronie Usługodawcy, uniemożliwiające Usługobiorcy korzystanie z Usługi DMSales. Za Awarię nie jest uważana sytuacja, w której brak możliwości korzystania z Usługi jest wynikiem zawieszenia lub przerwy w świadczeniu Usługi dozwolonej w ramach Regulaminu, naruszenia Regulaminu przez Usługobiorcę lub stanowi konsekwencje działania siły wyższej.

Cennik – dokument określający warianty i koszt Usługi DMSales w ramach określonych Planów oraz w Planie nieodpłatnym, koszt poszczególnych Planów oraz pakietów i usług dodatkowych, ilość Punktów otrzymywanych w przypadku wykupienia określonego Planu lub pakietu dodatkowego.

Plan – wariant usługi dmsales.com dostępny dla Usługobiorcy za określoną opłatą abonamentową.

Punkty – jednostki rozliczenia Usługi, otrzymywane cyklicznie w ramach określonego Planu lub możliwe do wykupienia w przypadku zakupu pakietu dodatkowego. Nabyte przez Usługobiorcę lub otrzymane od Usługodawcy Punkty mogą być wymieniane na poszczególne usługi świadczone przez Usługodawcę zgodnie z Cennikiem.

Usługa – usługa DMSales świadczona na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i cenniku lub dodatkowym porozumieniu.

SPAM – korespondencja wysyłana do wielu odbiorców, mimo braku uprzedniej zgody z ich strony lub w przypadku otrzymania sprzeciwu odbiorcy, o niezindywidualizowanej powtarzającej się treści. W rozumieniu niniejszego Regulaminu SPAM stanowi również wysyłanie kilku (więcej niż 3) komunikatów o identycznej treści do tego samego odbiorcy w tym samym dniu.

Raport – informacja generowana przez Serwis na podstawie zapytania Usługobiorcy.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Usługobiorców i Użytkowników z Serwisu oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 2. Usługobiorca i Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Umowy oraz Regulaminu.
 3. W zakresie nieuregulowanym w formularzu zamówienia albo umowy indywidualnej z Usługobiorcą stosuje się postanowienia Regulaminu. W razie rozbieżności pomiędzy Regulaminem, formularzem zamówienia albo umowy indywidualnej, postanowienia formularza zamówienia albo umowy indywidualnej mają moc nadrzędną.
 4. Formularz zamówienia albo umowa indywidualna może wyłączać lub modyfikować niektóre z postanowień Regulaminu.
 5. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Niezależnie od powyższego, każdy Użytkownik lub Usługobiorca korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w Regulaminie i poprzez logowanie się do serwisu potwierdza swoją akceptację dla jego treści.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Usługobiorców, którzy spełnią określone warunki. Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych Usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu. Ograniczenie świadczenia Usługi do niektórych Usługobiorców nie narusza praw nabytych, to jest Usługobiorcy, którzy zakupili już daną Usługę lub zawarli Umowę na jej świadczenie otrzymają umówione Usługi na ustalonych zasadach.
 7. Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu, w tym Usług świadczonych przez Usługodawcę, osobie trzeciej, bez informowania o tym Usługobiorców.
 8. Usługobiorcy i Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linka zamieszczonego na stronie głównej Serwisu.
 9. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za zmianę Hasła po pierwszym zalogowaniu się, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Loginu, i Hasła.
 10. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zaleceń odnośnie środków bezpieczeństwa, w tym w szczególności do nie przekazywania Hasła oraz Loginu osobom trzecim oraz do regularnego zmieniania hasła. Usługodawca nie odpowiada za skutki utraty lub przekazania osobie trzeciej Loginu lub Hasła.
 11. W przypadku stwierdzenia przez Usługobiorcę dokonania nadużycia dostępu do jego Konta lub Subkonta w Serwisie bądź zaistnienia możliwości dokonania takiego nadużycia przez osoby trzecie (kradzież Loginu i Hasła), Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o zaistniałym naruszeniu. Usługodawca dokona zablokowania dostępu do Konta. Usługodawca nie odpowiada za szkody wyrządzone przez nadużycie przez osoby trzecie dostępu do Konta w serwisie internetowym.
 12. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za deklarowane za pomocą Serwisu komunikaty i treści oraz za sposób i realizację elektronicznych kuponów rabatowych.
 13. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za legalność wysyłania informacji handlowej do wskazanych przez siebie odbiorców w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 14. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie danych wygenerowanych w wyniku realizacji przez Usługodawcę zlecenia pozyskania danych ze źródeł dostępnych publicznie lub udostępnianych poprzez inne serwisy internetowe. Usługodawca zastrzega, że względem takich danych nie zostały pozyskane żadne zgody i oświadczenia jak również wobec tak wygenerowanej bazy nie został zrealizowany obowiązek informacyjny w rozumieniu RODO.

§ 3 Zakres i warunki korzystania z Serwisu

 1. W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się wobec Usługobiorcy do świadczenia Usługi.
 2. Strony mogą zawrzeć Umowę o świadczenie usług w następujący sposób:
  • na warunkach standardowych określonych w Cenniku – co stanowi zawarcie umowy poprzez skorzystanie z wzorca umownego dostępnego na stronach internetowych Usługodawcy,
  • w przypadku indywidualnie uzgadnianych kampanii w Planie Premium – poprzez wypełnienie formularza zamówienia i przesłania go przez osobę uprawnioną do reprezentowania Usługobiorcy lub poprzez wysłanie skanu wypełnionego formularza zamówienia podpisanego osobę uprawnioną do reprezentowania Usługobiorcy, po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę, albo
  • poprzez wymianę zgodnych oświadczeń woli potwierdzających jednoznacznie zgodę obu Stron na podjęcie współpracy na warunkach określonych w trybie indywidualnym. (Umowa Indywidualna). Zgoda jak również potwierdzenie przyjęcia Zamówienia może mieć formę e-maila.
 3. Zakres usług dostępnych dla Usługobiorcy w ramach wynagrodzenia może być zróżnicowany w zależności od wybranego planu. Lista dostępnych planów oraz usług, które zawierają wskazana jest w Cenniku oraz opisana na stronach https://dmsales.com/cennik/
 4. Prawidłowe zawarcie umowy zobowiązuje Usługobiorcę do zapłaty wynagrodzenia wynikającego z treści zamówienia. Rezygnacja z realizacji zamówienia już po zawarciu Umowy na zasadach określonych w ust. 2 nie zwalnia Usługodawcy z obowiązku zapłaty pełnego wynagrodzenia za Usługę, chyba, że Strony w sposób indywidualny ustalą inaczej.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania realizacji Usługi, wynikające z nieprzestrzegania przez usługobiorcę norm prawnych, zasad określonych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności w § 7 (Polityka Antyspamowa) lub braku reakcji na trzykrotnie po sobie następujących ostrzeżeń związanych z nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wstrzymanie świadczenia Usługi przez Usługodawcę z powyższych przyczyn nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia.
 6. W zakresie nieuregulowanym w formularzu zamówienia lub umowy indywidualnej zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z wyłączeniem realizacji Zamówień jednorazowych i odrębności wynikających z treści Umowy.
 8. Umowa może być wypowiedziana w każdym czasie bez podawania przyczyny, z wyłączeniem umów, w ramach których Usługobiorca korzysta z planu premium.
 9. Umowa, w ramach której Usługobiorca korzysta z planu premium może zostać wypowiedziana z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem odrębności wynikających z treści formularza zamówienia lub umowy indywidualnej.
 10. Jeżeli umowa zawarta została na czas określony i zostanie wypowiedziana przez Usługobiorcę przed upływem okresu, na który została zawarta, zobowiązany jest on do zapłaty Usługodawcy kary umownej, stanowiącej równowartość udzielonej Usługobiorcy ulgi pomniejszoną proporcjonalnie do okresu trwania umowy do czasu jej rozwiązania.
 11. W przypadku umowy zawartej na czas określony, po upływie okresu na który została zawarta, przekształca się ona w umowę na czas nieokreślony, do której wypowiedzenia stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 12. Strony zastrzegają sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, w okolicznościach, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 13. Po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia umowy a w przypadku korzystania przez Usługobiorcę z planów nieodpłatnych – po upływie 6 miesięcy od dnia ostatniego logowania na koncie Usługobiorcy, Usługodawca uprawniony jest do trwałego usunięcia konta Usługobiorcy wraz ze wszystkimi powiązanymi z tym kontem danymi.
 14. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług w terminie wysłania Usługobiorcy potwierdzenia zawarcia Umowy.
 15. Korzystanie z Usług jest płatne, z wyłączeniem planów, z których zgodnie z Cennikiem Usługobiorca może korzystać bez opłat. Szczegółowy cennik danej usługi w ramach Serwisu określany jest podczas wyboru odpowiedniego Planu z poziomu Serwisu lub w formularzu zamówienia albo indywidualnej umowie. W przypadku nie wyszczególnienia ceny poszczególnej usługi w formularzu zamówienia albo indywidualnej umowie, stawka za poszczególną usługę obowiązuje wedle aktualnego Cennika opublikowanego na stronie internetowej Usługodawcy.
 16. Usługodawca wystawi Usługobiorcy fakturę VAT za zamówioną Usługę w postaci elektronicznej. Faktura dostępna będzie z poziomu portalu Usługi, po zalogowaniu do Panelu Klienta, chyba, że Strony wskazały adres do wysyłki faktury elektronicznej w treści Umowy. Zmiana takiego adresu nie stanowi zmiany Umowy i możliwa jest poprzez oświadczenie przedstawiciela Klienta skierowane do Usługodawcy
  Usługobiorcy oraz Użytkownicy zobowiązują się do korzystania z Serwisu zgodnie z treścią Umowy, Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Usługobiorcy oraz Użytkownicy zobowiązują się nie wprowadzać do Serwisu treści niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami lub w inny sposób naruszającymi dobra osobiste lub prawa osób trzecich. Naruszenie niniejszego zobowiązania może spowodować natychmiastowe rozwiązanie Umowy. Usługobiorca odpowiadać będzie za wszystkie szkody poniesione przez Usługodawcę w związku z naruszeniem niniejszego zobowiązania.
 17. Środowisko informatyczne Usługobiorcy w celu poprawnego działania Usług musi spełnić poniższe minimalne wymagania techniczne:
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka internetowa w aktualnej wersji – zgodnie z zaleceniami dostawcy. Usługi mogą działać w ramach przeglądarek różnych dostawców, Usługodawca na bieżąco testuje i gwarantuje działanie Usług za pośrednictwem najnowszych dostępnych wersji przeglądarek:
   • Microsoft Edge,
   • Mozilla Firefox,
   • Google Chrome,
   • Safari,
 18. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nieprawidłowe działanie Usługi związane z niespełnieniem wymagań technicznych opisanych w ust. 18 powyżej.
 19. W przypadków korzystania przez Usługobiorcę z Planu Premium, w ramach wynagrodzenia z tytułu korzystania z Usługi, Usługobiorca otrzymuje dostęp do jednego projektu (klienta) w aplikacji Asana, przez którą odbywać się będzie cała komunikacja między Usługobiorcą a Usługodawcą.
 20. Usługodawca uprawniony jest do:
  • Natychmiastowego rozwiązania Umowy, co oznacza również pozbawienie Usługobiorcy prawa do korzystania z Usługi poprzez blokadę lub usunięcie jego Konta lub;
  • Natychmiastowego ograniczenia dostępu Usługodawcy do części lub całości oferowanych Usług.
 21. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 21 powyżej przysługuje Usługodawcy w następujących przypadkach:
  • podania przez Usługobiorcę w trakcie Rejestracji danych nieprawdziwych, nieaktualnych lub niekompletnych albo w inny sposób wprowadzających w błąd;
  • doprowadzenia przez Usługobiorcę do naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub naruszył uzasadnione prawa osób trzecich;
  • posługiwania się przez użytkownika bez upoważnienia loginem i hasłem nienależącym do niego;
  • naruszenia przez Użytkownika przy korzystaniu z Usługi praw lub dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników lub Usługobiorców lub dóbr osobistych kontrahentów Usługodawcy albo samego Usługodawcy;
  • spowodowania przeciążenie systemu informatycznego Usługodawcy poprzez niewłaściwe korzystanie z Usług;
  • przesłania przy wykorzystaniu Usługi informacji do osób, które nie wyraziły na to zgody, jeżeli konsekwencją tego działania było złożenie Usługodawcy skargi przez dysponenta danych osobowych;
  • opóźnień w realizacji płatności w przypadku korzystania z płatnych wariantów Usługi;
  • dopuszczenia się innych zachowań, naruszających ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego, Umowy lub Regulaminu, a w szczególności § 7.
 22. Usługodawca może również rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z obowiązkiem zwrotu Usługobiorcy części wynagrodzenia odpowiadającej niewykorzystanej przez Usługobiorcę części Usługi w przypadku powstania lub ujawnienia się przyczyn technicznych, ekonomicznych lub prawnych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających mu dalsze wykonywanie Umowy zgodnie z jej treścią. Takimi sytuacjami będą w szczególności: istotne zmiany w prawie lub znaczące podniesienie cen przez operatorów, z usług których korzysta przy wykonywaniu Umowy Usługodawca względem stawek dotychczasowych.
 23. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Usług, koniecznego przez okres zaplanowanych prac konserwacyjnych lub aktualizacji oprogramowania. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będą każdorazowo publikowane na stronach internetowych Usługodawcy.
 24. Usługodawca upoważniony jest do czasowego ograniczenia lub wyłączenia możliwości korzystania z Usługi przez Usługobiorcę w razie poważnego zagrożenia bezpieczeństwa oprogramowania lub bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem Usługi. Jeżeli z tego powodu nie doszło do skutku wykonanie zamówionej Usługi, Usługodawca umożliwi wykonanie jej w innym terminie lub w inny uzgodniony przez Strony sposób.
 25. Usługodawca nie odpowiada za szkody wywołane zaprzestaniem lub utrudnieniami w korzystaniu z Usługi, z wyjątkiem Awarii. W przypadku Awarii, jeżeli dostęp do Usługi będzie utrudniony przez okres co najmniej 7 dni lub Usługodawca zaprzestanie świadczenia Usługi na okres co najmniej 7 dni, Usługobiorca może domagać się odszkodowania w granicach rzeczywiście poniesionej straty z wyłączeniem korzyści, jakich spodziewał się w związku z realizacją Usługi. Jeżeli w przypadku Awarii nie doszło do skutku wykonanie zamówionej Usługi, Usługodawca za zgodą Usługobiorcy umożliwi wykonanie jej w innym terminie lub w inny uzgodniony przez Strony sposób, co wyłącza prawo Usługobiorcy do dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub opóźnienia w wykonaniu Usługi.
 26. Cennik Usług stanowi integralną część Umowy. Zmiany Cennika Usług wchodzą w życie po poinformowaniu o zmianach Usługobiorcę, przez co rozumie się również publikację zmiany na stronach internetowych Usługodawcy i poinformowanie o tym Usługobiorcy poprzez informację e-mail lub umieszczenie wiadomości na poziomie serwisu obsługującego Usługi. Zmiany w cenniku nie dotyczą kosztów usług już zamówionych i prawidłowo opłaconych.
 27. W przypadku Planu Premium, Strony mogą zastrzec inny sposób aktualizacji cen. W braku odmiennych postanowień, cena usługi w planie premium waloryzowana jest nie częściej niż raz w roku, o wartość wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych po opublikowaniu go przez Główny Urząd Statystyczny. Zwaloryzowana nowa cena usługi zaokrąglana jest do pełnego złotego w górę a waloryzacja ceny usługi nie wymaga zmiany Umowy ani przekazywania dodatkowej informacji Usługobiorcy.
 28. Rozwiązanie Umowy w trybie opisanym w ust. 22 i 23 powoduje przepadek niewykorzystanych Punktów bez prawa do żądania przez Usługobiorcę zwrotu kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości tych punktów.
 29. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do podania adresu e-mail na potrzeby kontaktu odbiorcy kampanii z Usługobiorcą. Adres ten zostanie automatycznie wygenerowany w stopce maila. Brak podania adresu przez Usługodawcę lub podanie adresu nieprawdziwego upoważnia Usługodawcę do wstrzymania możliwości realizacji wysyłki komunikacji poprzez Serwis bez prawa do zwrotu kosztów Usługi lub zwrotu wykorzystanych Punktów.

§ 4 Prowadzenie kampanii bez dostępu do danych osobowych

 1. Serwis w ramach Planu Premium umożliwia prowadzenie kampanii marketingowej z wykorzystaniem danych osobowych, których administratorem jest Usługodawca bez konieczności bezpośredniego dostępu do tych danych osobowych.  W takiej sytuacji Usługobiorca nie  przetwarza danych osobowych i nie ponosi odpowiedzialności z tym związanej. Serwis daje mu możliwość zdefiniowania kryteriów docelowej grupy odbiorczej, przygotowania komunikatu zaś cała komunikacja marketingowa realizowana jest przez Usługodawcę zgodnie z Cennikiem.
 2. Obsługi wysyłki dokonuje Użytkownik samodzielnie z poziomu panelu klienta w Serwisie.
 3. Ilość danych, które mogą być wykorzystane w kampanii zależna jest od wybranego przez Usługobiorcę Planu lub zamówionego dodatkowego Pakietu, uruchomionego przy wykorzystaniu Punktów.
 4. Punkty są naliczane w Serwisie po zaksięgowaniu płatności przez Usługodawcę.
 5. W przypadku skorzystania z Serwisu bez dostępu do danych osobowych, nie dochodzi do powierzenia ani powierzenia ani przekazania danych osobowych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy. Nadawcą komunikatów marketingowych jest Usługodawca.
 6. Usługobiorca nie ma dostępu do danych konkretnych Odbiorców zaś wszelkie raporty, potwierdzenia i analizy są w automatyczny sposób pseudonimizowane – tj. pozbawione elementów pozwalających na powiązanie danych zawartych w tych dokumentach z konkretną osobą fizyczną lub podmiotem prawa (np. osobą prawną, organem administracji, jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej) bez posiadania odpowiedniego klucza, który pozostaje w wyłącznej dyspozycji Usługodawcy.
 7. Usługodawca oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody, uprawniające do realizacji za pośrednictwem Serwisu kampanii względem Odbiorców. Dane udostępniane przez Usługodawcę w ramach Usługi objęte są co najmniej następującymi zgodami: zgodą na przetwarzanie danych w celach marketingowych (zgoda na podstawie RODO), zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji marketingowych (zgoda na podstawie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną), zgodą na otrzymywanie komunikatów marketingowych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (zgoda na podstawie art. 172 Prawa telekomunikacyjnego).
 8. Usługodawca tworzy zbiór danych na potrzeby Usługi pozyskując zgody bezpośrednio lub dokonując komercyjnego nabycia licencji na wykorzystanie danych w celach marketingowych od innych podmiotów, które jako administratorzy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami pozyskali odpowiednie zgody i udostępniają dane kontaktowe w celach ich komercyjnego wykorzystania.
 9. W przypadku reklamacji czy roszczeń Odbiorców związanych z samym faktem przeprowadzenia kampanii, tj. wykorzystaniem danych Odbiorców w kampanii, podmiotem odpowiedzialnym za udzielenie informacji Odbiorcy jak również za konsekwencje prawne wynikające z ewentualnych nieprawidłowości w tym zakresie jest Usługodawca.
 10. W przypadku bezpośredniego kontaktu Odbiorcy z Usługobiorcą, zobowiązany jest on podać dane kontaktowe Usługodawcy i poinformować, iż to Usługodawca przetwarza jego dane osobowe.
 11. Za roszczenia związane z samą treścią kampanii odpowiada Usługobiorca. W przypadku, gdyby Usługodawca poniósł negatywne konsekwencje związane z treścią kampanii realizowanej przez Usługobiorcę, Usługobiorca zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez Usługodawcę.

§ 5 Generowanie przez system zbiorów danych wraz z klauzulą powierzenia danych osobowych

 1. O ile ujęte jest to w danym planie zgodnie z treścią Cennika, w ramach platformy DMSales możliwe jest generowanie zbiorów danych według zdefiniowanych kryteriów. W momencie otrzymania zbioru, Usługobiorca nabywa od Usługodawcy licencję na czasowe wykorzystanie określonego Umową pakietu danych osobowych. Licencja udzielana jest na czas oznaczony, a w przypadku braku odrębnych ustaleń wygasa najpóźniej w momencie zakończenia Umowy lub usunięcia konta Usługobiorcy.
 2. Użytkownik określa parametry bazy, podlegającej licencji, tj. określa kryteria profilowania danych (takie jak np. miejsce zamieszkania Odbiorcy, preferencje zakupowe, zainteresowania)
 3. Na podstawie określonych kryteriów, Serwis generuje zbiór danych, który powierzany jest Usługodawcy do przetwarzania. Zawartość zbioru jest minimalizowana w odniesieniu do celu powierzenia, którym jest realizacja usług marketingowych.
 4. Powierzone mogą być wyłącznie dane tych Odbiorców, którzy wyrazili zgodę na powierzenie ich danych podmiotom współpracującym z Usługobiorcą na cele marketingowe.
 5. Usługobiorca otrzymuje licencję na przetwarzanie danych w określonym czasie i wyłącznie w celu marketingu usług własnych, chyba, że w drodze indywidualnych ustaleń Usługodawca wyrazi zgodę na rozszerzenie celu przetwarzania powierzonych Usługobiorcy w ramach licencji danych .
 6. Baza objęta licencją nie może być wykorzystana w celu świadczenia usług marketingu podmiotów trzecich, w celach innych niż marketingowe (np. w celu prowadzenia kampanii o charakterze społecznym lub politycznym) jak również niezgodnie z niniejszym Regulaminem, a w szczególności z treścią § 7.
 7. Wykorzystanie objętej licencją bazy w celach innych niż marketingowe wymaga zgody Usługodawcy i możliwe jest wyłącznie w trybie Umowy Indywidualnej, z tym zastrzeżeniem, że kampania możliwa będzie wyłączenie do grupy Odbiorców, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych w celach innych niż marketingowe lub na podstawie innej niż zgoda podstawie przetwarzania danych osobowych.
 8. Z usługi DMSales może korzystać jedynie ten Usługobiorca, który dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Usługodawcę, w zakresie i celu określonym Umową i niniejszym Regulaminem.
 9. Usługobiorca korzystający z Usług w wariancie z powierzeniem danych osobowych, posiada status podmiotu przetwarzającego i w związku z powyższym zobowiązany jest do:
  • Zapewnienia, aby dostęp do przetwarzania powierzonych danych posiadały tylko osoby upoważnione pisemnie przez Usługodawcę, odpowiednio przeszkolone i zobowiązane do przestrzegania zasad dotyczących ochrony danych osobowych.
  • Zastosowania środków technicznych i organizacyjnych mających na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  • Stosowania do przetwarzania powierzonych danych systemów informatycznych spełniających wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa (w tym RODO).
  • Udzielenia wsparcia Usługodawcy– w miarę posiadanych możliwości i biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w zakresie wywiązania się z obowiązku odpowiadania na żądania Odbiorcy, jeżeli żądanie związane jest z przetwarzaniem powierzonych Usługobiorcy danych osobowych.
  • Udzielenia wsparcia Usługodawcy– w miarę posiadanych możliwości i biorąc pod uwagę charakter przetwarzania z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
  • Umożliwienia przeprowadzanie przez Usługodawcę audytu w zakresie zgodności przetwarzania powierzanych danych z RODO w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Usługodawcy informacji o zamiarze przeprowadzenia takiego audytu.
  • Usługodawca w okresie trwania licencji zastrzega sobie prawo do weryfikacji realizacji zobowiązań opisanych w ust. 9 powyżej a Usługodawca zobowiązany jest do udostępnienia wszelkiej dokumentacji związanej z przetwarzaniem powierzanych danych jak również – po uprzednim umówieniu, do pomieszczeń, gdzie dane są przetwarzane w celu weryfikacji prawidłowości zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dotyczących przetwarzanych danych osobowych.
 10. Usługobiorca po wygaśnięciu licencji usuwa lub zwraca Usługodawcy wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie istniejące kopie zbiorów zawierających dane osobowe w zakresie danych, powierzonych przez Usługodawcę w ramach wykonywania Umowy.
 11. Usługobiorca udostępnia Usługodawcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszej umowie oraz umożliwia Usługodawcy lub audytorowi upoważnionemu przez Usługodawcę przeprowadzanie audytów w tym zakresie.
 12. Usługobiorca w zakresie powierzonych mu przez Usługodawcę danych nie może korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Usługodawcy.
 13. Usługobiorca zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o otrzymaniu żądania usunięcia danych osobowych lub sprzeciwu przeciw wykorzystaniu danych w celach marketingowych otrzymanego od osoby, której dane zostały mu powierzone przez Usługodawcę w terminie 3 dni roboczych od uzyskania takiego żądania.
 14. Usługobiorca zobowiązany jest do usunięcia z powierzonego mu zbioru danych dotyczących wskazanej przez Usługodawcę osoby w terminie 5 dni roboczych od momentu otrzymania od Usługodawcy takiego żądania.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia przekazania zdefiniowanego zbioru danych po dokonaniu przez Usługobiorcę płatności za całość lub część zbioru na podstawie faktury zaliczkowej.
 16. Serwis umożliwia wzbogacanie danych wprowadzonych przez Usługobiorcę o dane znajdujące się w zbiorze danych Usługodawcy. W takim wypadku dane, o które wzbogacone zostały informacje wprowadzone przez Usługobiorcę udostępniane są na zasadzie powierzenia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 17. Powierzony Usługobiorcy zbiór danych zawiera unikalne adresy kontrolne, przez co należy rozumieć adresy osób współpracujących z Usługodawcą lub adresy fikcyjne, które służą weryfikacji prawidłowości wykorzystania powierzonego zbioru danych oraz identyfikacji ewentualnego źródła naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów dotyczących ochrony danych osobowych względem tego zbioru.
 18. W przypadku pytania o źródło danych lub złożenia żądania usunięcia danych lub sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania w celach marketingowych, Usługobiorca zobowiązany jest wskazać jako administratora spółkę DBMS Sp. z o.o. i skierować osobę zadającą pytania lub składającą żądania do formularza kontaktowego znajdującego się na stronie https://dbms.com.pl/iod/.
 19. W ramach funkcjonalności Serwisu, Usługobiorca może wykorzystać własne dane, wykorzystując Serwis wyłącznie do prowadzenia przez siebie czynności marketingowo – sprzedażowych do zdefiniowanych przez siebie odbiorców. W takim przypadku administratorem danych jest Usługobiorca, który bierze pełną odpowiedzialność za wysyłkę komunikatu do zdefiniowanych przez siebie odbiorców.  Dane powierzane są Usługodawcy wyłącznie w celu wykorzystania funkcjonalności serwisu i nie są przez Usługodawcę zachowywane ani przetwarzane w jakikolwiek inny sposób. Zasady przetwarzania danych powierzonych przez Usługodawcę opisane zostały w § 6.
 20. W ramach funkcjonalności Serwisu, Usługobiorca może zlecić Usługodawcy pozyskanie informacji o podmiotach gospodarczych z powszechnie dostępnych źródeł (np. strony www, publiczne rejestry, fora, portale społecznościowe). Administratorem danych osobowych jest w takiej sytuacji Usługobiorca, Usługodawca występuje jako podmiot przetwarzający, działający na rzecz i w imieniu Usługobiorcy. Usługodawca informuje jednocześnie, iż pozyskane i przekazane Usługobiorcy w taki sposób dane nie posiadają żadnych zgód ani oświadczeń uprawniających do wykorzystania takich danych do celów marketingowych jak również nie został wobec tak pozyskanych danych zrealizowany obowiązek informacyjny. Decyzja o sposobie wykorzystania tak pozyskanych danych jak również realizacja obowiązków prawnych względem podmiotów danych realizowana jest przez Usługobiorcę na jego wyłączną odpowiedzialność.
 21. W ramach Serwisu Usługobiorca może pozyskiwać dane z powszechnie dostępnych źródeł (np. serwisy społecznościowe) przy użyciu narzędzi udostępnianych przez Serwis. Dane takie Usługodawca pozyskuje na swoją rzecz i na swoją odpowiedzialność. W szczególności zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa (np. ustawy o ochronie baz danych czy RODO) jak również odpowiednich regulaminów i zasad dotyczących podmiotów, od których dane są pozyskiwane z użyciem narzędzi udostępnianych w ramach Serwisu.
 22. W przypadku wykorzystywania danych, który administratorem jest Usługobiorca (np. w przypadku danych uzyskanych w sposób określony w ust. 19-21 powyżej) w przypadku wykonywania praw przez podmiot danych, Usługobiorca zobowiązany jest poinformować, iż to on jest administratorem danych przetwarzanych w ten sposób jak również na Usługobiorcy spoczywa obowiązek realizacji innych wymogów RODO – w tym wykonania obowiązku informacyjnego.

§ 6 Dane osobowe i poufność

 1. Usługodawca jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców podanych w trakcie Rejestracji lub przekazanych w związku z wykonywaniem Umowy, w tym danych wprowadzonych bezpośrednio przez Usługobiorcę celem wykorzystania funkcjonalności Serwisu. Podstawą przetwarzania jest konieczność wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 2. Dane Usługobiorcy mogą być powierzane osobom trzecim (np. podwykonawcom Usługodawcy), jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wykonania Umowy, nie dotyczy to danych osób trzecich wprowadzonych do Systemu przez Usługobiorcę.
 3. Usługodawca może wykorzystać dane Usługobiorcy w celu marketingu usług własnych. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługobiorcy (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 4. Usługobiorca ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz – po zaprzestaniu korzystania z Usługi – do żądania ich usunięcia.
 5. Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w zakresie i przez okres niezbędny do dochodzenia swoich praw i ochrony przez roszczeniami a także przez okres, wynikający z obowiązków, których podstawą są powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Usługodawca zapewnia należyty i wysoki stopień ochrony danych (w tym danych osobowych) Usługobiorcy poprzez zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych adekwatnych do ryzyka i zgodnych ze standardami w zakresie ochrony zbiorów danych w danym momencie.
 7. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Usługodawca. Administratorem danych osobowych osób trzecich wprowadzonych do Systemu przez Usługobiorcę jest Usługobiorca.
 8. Usługodawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Usługobiorca może skontaktować z IOD mailowo przy wykorzystaniu adresu e-mail: [email protected]
 9. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia skargi na działania Usługodawcy do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy dochowanie poufności odnośnie treści wiadomości kierowanych za pośrednictwem Serwisu, a także danych podmiotu przez oraz do którego są one kierowane, o ile ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje te mogą zostać ujawnione jedynie uprawnionym podmiotom w przypadkach określonych przepisami prawa.
 11. W przypadku wariantu usługi świadczonej bez powierzania danych osobowych, Usługodawca nie przekazuje Usługobiorcy szczegółowych informacji o odbiorcach kampanii. W przypadku konieczności stworzenia raportu szczegółowego dla Usługodawcy, przekazywane dane zostaną poddane procesowi pseudonimizacji, tj. pozbawione cech uniemożliwiających identyfikację odbiorcy kampanii.

§ 7 Polityka antyspamowa

 1. Usługa DMSales oraz dedykowana jej platforma informatyczna przeznaczona jest do wysyłania komunikatów marketingowych lub realizacji kampanii informacyjnych i nie może być wykorzystywana jako sposób dystrybucji SPAM.
 2. Usługodawca sprawuje nadzór nad prawidłowością wykorzystywania narzędzia DMSales, również w zakresie wykorzystywania przez Usługobiorców własnych baz.
 3. Usługobiorca korzystający z platformy DMSales na bazie własnych zbiorów danych zobowiązany jest do wykorzystywania danych osób i podmiotów, pozyskanych w sposób zgodny z prawem, prawdziwych oraz w zakresie objętym odpowiednimi zgodami lub mieszczących się w granicach innych właściwych podstaw przetwarzania.
 4. W przypadku stwierdzenia wysyłki SPAM lub powtarzających się skarg odbiorców kampanii realizowanych poprzez platformę DMSales lub w przypadku, gdy procent błędów w ramach kampanii opartych na zbiorach własnych Usługobiorców przekracza 10% adresów wykorzystanych do wysyłki, Usługodawca może zablokować możliwość wysyłki z platformy DMSales do czasu otrzymania od Usługobiorcy wyjaśnień bez obowiązku zwrotu całości lub części opłaty z tytułu udostępniania Usługi.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do formułowania treści wysyłanych komunikatów z zachowaniem poniższych zasad:
  • treść komunikatu nie może naruszać obowiązującego prawa,  zachęcać do jego naruszenia lub pochwalać jego naruszenie;
  • za pomocą platformy DMSales nie dopuszcza się wysyłki komunikatów dotyczących promowania pornografii, prostytucji, hazardu (z wyłączeniem promocji podmiotów posiadających odpowiednie zezwolenia i licencje na prowadzenie działalności hazardowej w Polsce), narkotyków, tytoniu, alkoholu, leków dostępnych wyłącznie na receptę, broni palnej.
  • za pomocą platformy DMSales nie mogą być wysyłane komunikaty naruszające powszechnie przyjęte normy współżycia społecznego oraz promujące przemoc a także komunikaty o charakterze religijnym;
  • za pomocą platformy DMSales nie mogą być wysyłane komunikaty o charakterze dyskryminującym z jakiegokolwiek powodu, a w szczególności: ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne i rasowe, niepełnosprawność, wyznanie lub jego brak, światopogląd, przynależność związkową lub polityczną, orientację seksualną.
  • Treść komunikatu nie może wprowadzać w błąd w zakresie jego nadawcy lub nieprawdziwie sugerować, iż Odbiorca podjął wcześniej określone działania lub decyzje (np. poprzez użycie zwrotów „Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą…”, „W odpowiedzi na Państwa zapytanie, informujemy…”) jak również sugerować, iż niepodjęcie określonych działań w odpowiedzi na komunikat może powodować dla odbiorcy negatywne konsekwencje.
  • Treść komunikatu nie może zawierać złośliwego oprogramowania, oprogramowania śledzącego, aplikacji uruchamianych bez wiedzy lub zgody Odbiorcy jak również zawierać linków do stron internetowych, zawierających takie oprogramowanie.
 6. W przypadku wykorzystania do kampanii marketingowych własnych zbiorów danych Usługobiorcy, niedopuszczalne jest sugerowanie lub informowanie, iż administratorem danych osobowych odbiorców kampanii w zakresie tych danych jest Usługodawca.

§ 8 Generowanie raportów o podmiotach gospodarczych

 1. Usługobiorcy przysługuje możliwość wygenerowania za pośrednictwem modułu dostępnego w Serwisie DMSales raportów o podmiotach gospodarczych (dalej: „Raport”) w ilości wynikającej z danego pakietu oraz Cennika. Usługa generowania Raportów polega na pozyskaniu i integracji danych uprzednio zdefiniowanych przez Usługodawcę w ramach autorskiego algorytmu publicznie dostępnych źródeł o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski. Wynikiem weryfikacji jest przedstawienie pozyskanych informacji w formie ustrukturyzowanego Raportu ukazującego dane dostępne w sieci Internet na dzień zebrania danych przez infrastrukturę Usługodawcy. W przypadku niewykorzystania dostępnego limitu Raportów w tracie obowiązywania Umowy,
 2. Usługobiorca nie jest uprawniony do żądania zwrotu wynagrodzenia za niewykorzystaną i niewygenerowaną przez Usługobiorcę ilość Raportów.
 3. Usługodawca zastrzega, że aktualność części danych generowanych w Raporcie zależna jest od aktualności danych udostępnianych przez niektóre podmioty w ramach API. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność danych z ich treścią udostępnianą w rejestrach publicznych (np. e-KRS, CEIDG, Biała Księga VAT), ani za nieścisłość informacji zawartych w Raporcie w przypadku, gdy niezgodność ta wynikała z niezgodności pomiędzy danym rejestrem a danymi udostępnianymi przez właściwy podmiot w ramach API.
 4. Usługodawca nie ponosi także odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Usługobiorcę w Serwisie DMSales w celu wygenerowania Raportu i nie odpowiada za czynności dokonane przez Usługobiorcę, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do przedsiębiorstwa lub osoby Usługobiorcy albo osób trzecich, w tym nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Usługobiorcę lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Raportu, jak też nie ponosi odpowiedzialności za wnioski jakie wyciągnął Usługobiorca z opracowanego Raportu.

§ 9 Inne usługi

 1. W ramach serwisu DMSales usługodawca może oferować usługi dodatkowe, na zasadach określonych w Cenniku oraz wskazanych na stronach internetowych www.dmsales.com
 2. W szczególności Usługodawca może za dodatkową opłatą wskazaną w cenniku, umowie indywidualnej lub w ramach pakietu premium świadczyć następujące usługi dodatkowe:
  • pozycjonowanie stron www;
  • pozycjonowanie wizytówki;
  • asystę techniczną;
  • integrację oprogramowania;
  • generowanie treści z wykorzystaniem Open AI;
 3. Usługodawca oferuje również usługę monitorowania ogłoszeń składanych przez oferentów w ramach zamówień publicznych w dostępnych publicznie serwisach ogłoszeniowych. Jakość generowanych raportów zależna jest od aktualności i jakości danych źródłowych, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Jeżeli wykonanie przez Usługodawcę uzgodnionych w ramach Umowy usług wymaga otrzymania od Usługobiorcy określonych materiałów lub informacji, w przypadku nieotrzymania ich w umówionym terminie:
  • Usługodawca przygotowuje usługę w oparciu o posiadane informacje i materiały;
  • Usługodawca przesyła Usługobiorcy projekt planowanych w oparciu o te informacji i materiały działań;
  • Usługobiorca w ciągu 3 dni roboczych zobowiązany jest do akceptacji lub odrzucenia propozycji otrzymanej od Usługodawcy, brak odpowiedzi w tym terminie równoznaczny jest z akceptacją projektu;
  • W przypadku akceptacji (także domniemanej) przesłanej propozycji działań, Usługodawca realizuje usługę w oparciu o zaakceptowany projekt;
  • W przypadku odrzucenia projektu, Usługodawca wstrzymuje realizację projektu do czasu otrzymania wymaganych informacji od Usługobiorcy, przy czym uzgodnione przez Strony terminy realizacji ulegają odpowiedniemu przesunięciu.
  • Wstrzymanie lub niewykonanie działań po stronie Usługodawcy z powodu opóźnienia w przekazaniu materiałów lub informacji przez Usługobiorcę przy jednoczesnym braku akceptacji projektu przygotowanego przez Usługodawcę nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązku płatności pełnej ceny usługi w ustalonych uprzednio przez Strony terminach.

§ 10 Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta
 2. Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy poprawne korzystanie z Serwisu i oferowanej za jego pośrednictwem Usługi.
 3. Usługobiorca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Usługi sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym a Serwisem.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  utratę przez Usługobiorcę danych w ramach Konta spowodowaną Awarią, awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy,
  negatywne konsekwencje braku wylogowania się przez Usługobiorcę z Serwisu po zakończeniu danej akcji,
  skutki korzystania z Serwisu i Usług przez Usługobiorcę w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu poszczególnych Usług, a także przyjętymi w tym zakresie zwyczajami, sposób korzystania z Konta i Serwisu przez Usługobiorcę oraz związane z tym ewentualne szkody,
  skutki wykorzystania w trakcie procesu Rejestracji przez osobę nieuprawnioną adresu e-mail i/lub numeru telefonu komórkowego osoby, która nie wyraziła na to zgody,
  szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym.
  za treść jakichkolwiek wypowiedzi Usługobiorcy, wysyłanych za pośrednictwem Serwisu,
 5. Mimo zachowywania najwyższych standardów i stałej weryfikacji prawidłowości przetwarzanej bazy, Usługodawca zastrzega, iż do 8% danych, których administratorem jest Usługodawca, wykorzystywanych w ramach Serwisu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie może być nieprawidłowych, co nie stanowi podstawy do reklamacji. W przypadku reklamacji z tytułu zbyt wysokiego poziomu nieprawidłowych danych w ramach usługi, zasadność reklamacji analizowana będzie w oparciu o całość udostępnionego Usługobiorcy zbioru danych.
 6. Niewykorzystane Punkty lub środki na koncie Usługobiorcy nie podlegają zwrotowi ani są wymienne na pieniądze. Niewykorzystane Punkty lub środki na koncie Usługobiorcy wygasają bez prawa do ich zwrotu lub otrzymania rekompensaty z tytułu ich umorzenia po roku od ich nabycia przez Usługobiorcę lub w momencie zamknięcia konta Usługobiorcy.
 7. W przypadku nieopłacenia usługi w odniesieniu do  planów płatnych, z początkiem następnego okresu rozliczeniowego Usługodawca zawiesza świadczenie usługi a po 6 miesiącach zamyka konto i usługa dane.
 8. W przypadku Planu Premium, opłata ustalona w umowie pobierana jest z tytułu samego udostępnienia funkcjonalności  Serwisu w zakresie określonym w umowie, utrzymania gotowości do świadczenia usług oraz wsparcia przydzielonych do Usługobiorcy pracowników. Usługobiorca zobowiązany jest uiścić opłatę w pełnej wysokości określonej w Umowie w okresie jej trwania niezależnie od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym w sposób faktyczny korzystał z funkcjonalności Serwisu.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wyniki kampanii prowadzonej przez Usługobiorcę z użyciem Serwisu oraz jej wpływ na wyniki finansowe Usługobiorcy a w szczególności nie gwarantuje, iż w wyniku przeprowadzenia kampanii z użyciem Serwisu zwiększy się sprzedaż, przychody lub zainteresowanie ofertą Usługobiorcy ze strony klientów lub potencjalnych klientów.

§ 11 Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu: niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w Regulaminie lub Umowie terminu świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy, lub niewykonania, nienależytego lub wadliwego wykonania Usługi objętej treścią zawartej przez Strony umowy.
 2. Reklamacja dotycząca udostępnionych kontaktów, których Usługodawca jest administratorem, może być złożona wyłącznie w formie elektronicznej zgodnie z zasadami opisanymi na stronie Usługodawcy pod adresem: https://dmsales.com/pomoc/reklamacje-kontaktow/
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu lub Usługami, a także reklamacje Usługobiorca może zgłaszać 24 h na dobę, za pomocą komunikatora internetowego dostępnego na stronie www.dmsales.com
 4. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa miała być wykonana lub nie została wykonana. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Usługobiorcę.
 5. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania, licząc od dnia jej wniesienia. Za termin wniesienia reklamacji uznaje się datę przekazania reklamacji Usługodawcy
 6. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu i Usług, w takim zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Usługobiorców.
 7. W razie nieprawidłowości w funkcjonowaniu poszczególnych Usług, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Usługodawcę kierując zawiadomienie do obsługi klienta dostępnej w aplikacji udostępnianej na stronach www Usługodawcy.
 8. W trakcie korzystania z Usługi, Usługobiorca zobowiązany jest utrzymywać w poufności Hasła i Login oraz dołożyć najwyższej staranności w celu uniemożliwienia osobom trzecim wejście w posiadanie Loginu lub Hasła.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Usługobiorcy, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu.
 10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca dopisuje do konta Usługobiorcy w Serwisie ilość Punktów nie mniejszą niż wartość reklamowanej usługi.
 11. Reklamacji dotyczących powierzonych lub udostępnionych danych podlegają następujące sytuacje: 1. Podany numer telefonu nie istnieje 2. Błędnie przypisany numer do danej osoby 3. Kontakt nie spełnia wymagań określonych w regulaminie lub umowie.

§ 12 Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca jest upoważniony do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 2. Nowa treść Regulaminu jest obowiązująca od dnia jego opublikowania na stronie dmsales.com
 3. W stosunku do Usługobiorców, którzy zawarli umowy o świadczenie Usługi na podstawie wcześniejszej wersji Regulaminu, nowa wersja Regulaminu obowiązuje od momentu poinformowania tych Usługobiorców o zmianie, o ile w terminie 7 dni od otrzymania informacji nie złożą oświadczenia o rozwiązaniu Umowy. Zarówno informacja o zmianie Regulaminu jak i oświadczenie o rozwiązaniu umowy ze względu na zmianę Regulaminu mogą zostać złożone w formie e-mailowej.

§ 13 Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. Wszelkie oświadczenia stron pozostające w związku z zawartą między nimi umową będą kierowane na ich adresy lub adresy e-mail, wskazane w niniejszym Regulaminie, Umowie lub Formularzu Rejestracyjnym. O zmianie danych adresowych Usługobiorca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Usługodawcę. Do chwili otrzymania przez stronę informacji o zmianie danych adresowych kontrahenta, oświadczenie skierowane przez nią pod dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone bez względu na to czy zostało odebrane.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do monitorowania, przechowywania i archiwizacji treści wysyłanych wiadomości elektronicznych oraz adresów IP komputerów, z których są realizowane wysyłki SMS. Dane są przechowywane w celu udokumentowania wysyłek w przypadku stwierdzenia naruszeń niniejszego Regulaminu, Umowy, lub Praw osób trzecich, w tym także przekazania wszelkich dokumentów organom ścigania na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
Przewiń do góry