Logo DMSales
Unia Europejska

Regulamin serwisu DMSales

ostatnia aktualizacja regulaminu: 4 lipca 2022 r.

§ 1 Definicje pojęć użytych w regulaminie

 

 1. Administrator – na potrzeby niniejszego Regulaminu jest on tożsamy z Usługodawcą.
 2. Odbiorca – osoba fizyczna lub podmiot prawa, będący odbiorcą kampanii realizowanej w oparciu o Umowę oraz zasady określone w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługobiorca – każdy, kto podpisał lub zawarł w innej formie umowę z Usługodawcą w zakresie opisanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Usługodawca – DBMS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-803), ul. Gwiaździsta 71 lok. 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 373905, posiadającą nr NIP: 527-264-47-02, nr REGON: 142741338.
 5. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu.
 6. Strony – Usługodawca i Usługobiorca.
 7. Serwis – platforma informatyczna dostępna z poziomu sieci internetowej (oprogramowanie typu SaaS), pozwalająca na zarządzanie aktywnością marketingową Usługobiorcy i umożliwiające planowanie i realizowanie kampanii marketingowych w oparciu o własne zbiory danych lub na warunkach określonych przez Strony w umowie – o zbiory danych marketingowych w wariancie usługi wybranej przez Usługobiorcę; ; lub pozwalająca Usługobiorcy na dostęp do systemu automatyzacji procesu windykacyjnego znajdującego się na platformie informatycznej Usługodawcy.
 8. Usługa – usługa wsparcia sprzedaży polegająca na udostępnieniu Serwisu a w przypadku, gdy określone zostanie to w treści umowy i w zakresie w niej określonym – przeprowadzeniu przez Usługodawcę zautomatyzowanych kampanii e-marketingowej  lub przekazaniu przez Usługodawcę licencji na wykorzystanie danych osobowych w celu samodzielnego przeprowadzenia kampanii marketingowej przez Usługobiorcę lub udostępnienia Serwisu w celu realizacji usług marketingowych bezpośrednio przez Usługobiorcę realizowana w modelu nieodpłatnym, abonamentowym przedpłaconym lub na podstawie indywidualnych umów z Usługobiorcą lub usługa dostępu Usługobiorcy do systemu automatyzacji procesu windykacyjnego znajdującego się na platformie informatycznej Usługodawcy, na warunkach określonych w umowie.
 9. System informatyczny – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych.
 10. Regulamin – niniejszy dokument.
 11. Polityka Prywatności – dokument umieszczany na witrynie internetowej Administratora w celu poinformowania Użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane.
 12. Umowa – jest to umowa zawarta pomiędzy Usługobiorcą oraz Usługodawcą, która reguluje zasady korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu, a także prawa i obowiązki Stron. Regulamin stanowi integralną część Umowy. Umowa może być zawarta w pisemnej oraz w formie dokumentowej – poprzez wymianę korespondencji e-mail lub poprzez akceptację warunków Usługi DMSales w formularzu rejestracyjnym na stronach internetowych Usługodawcy.
 13. Konto – konto, do którego dostęp Usługobiorcy możliwy jest wyłącznie po każdorazowym podaniu loginu i hasła, po wcześniejszym zarejestrowaniu się.
 14. Subkonto – subkonto, do którego dostęp ustala zarejestrowany Usługobiorca. Dostęp do tego konta mają tylko osoby upoważnione przez Usługobiorcę. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób zarządzania Subkontami.
 15. Login – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta, określany przez Usługobiorcę podczas rejestracji w Serwisie.
 16. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Usługobiorcy.
 17. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Usługobiorcę Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu.
 18. Formularz rejestracyjny – zbiór danych Użytkownika, dobrowolnie udostępnionych przez niego Usługodawcy, niezbędny do rejestracji i zawarcia Umowy.
 19. Logowanie – każdorazowa czynność umożliwiająca korzystanie przez Użytkownika z Serwisu. Możliwa jedynie przy użyciu Loginu i Hasła.
 20. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 21. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).
 22. Zgoda marketingowa – zgoda Użytkownika lub Usługobiorcy na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych (w tym danych osobowych) w celach marketingowych, obejmująca również zgodę na przesyłanie niezamówionej informacji handlowej oraz zgodę na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingu bezpośredniego.
 23. Awaria – oznacza zdarzenie, którego przyczyny leżą po stronie Usługodawcy, uniemożliwiające Usługobiorcy korzystanie z Usługi DMSales. Za Awarię nie jest uważana sytuacja, w której brak możliwości korzystania z Usługi jest wynikiem zawieszenia lub przerwy w świadczeniu Usługi dozwolonej w ramach Regulaminu, naruszenia Regulaminu przez Usługobiorcę lub stanowi konsekwencje działania siły wyższej.
 24. Cennik – dokument określający warianty i koszt Usługi DMSales w ramach określonych Planów oraz w Planie nieodpłatnym, koszt poszczególnych Planów oraz pakietów i usług dodatkowych, ilość Punktów otrzymywanych w przypadku wykupienia określonego Planu lub pakietu dodatkowego.
 25. Plan – wariant usługi dmsales.com dostępny dla Usługobiorcy za określoną opłatą abonamentową;
 26. Punkty – jednostki rozliczenia Usługi, otrzymywane cyklicznie w ramach określonego Planu lub możliwe do wykupienia w przypadku zakupu pakietu dodatkowego. Nabyte przez Usługobiorcę lub otrzymane od Usługodawcy Punkty mogą być wymieniane na poszczególne usługi świadczone przez Usługodawcę zgodnie z Cennikiem;
 27. Usługa – usługa DMSales świadczona na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i cenniku lub dodatkowym porozumieniu.
 28. SPAM – korespondencja wysyłana do wielu odbiorców, mimo braku uprzedniej zgody z ich strony lub w przypadku otrzymania sprzeciwu odbiorcy, o niezindywidualizowanej powtarzającej się treści. W rozumieniu niniejszego Regulaminu SPAM stanowi również wysyłanie kilku (więcej niż 3) komunikatów o identycznej treści do tego samego odbiorcy w tym samym dniu.
 29. Raport – informacja generowana przez Serwis na podstawie zapytania Usługobiorcy w ramach Usługi dostępu do systemu automatyzacji procesu windykacyjnego.
 30. Pieczęć prewencyjna – znak graficzny zawierający logo Kancelarii LT LAW Ciupka, Stachurski sp. k. wraz z treścią informującą o tym, że brak terminowej wpłaty spowoduje zlecenie prowadzenia sprawy do Kancelarii LT LAW Ciupka, Stachurski sp. k. z siedzibą w Warszawie, którą Usługobiorca może używać w trakcie obowiązywania Umowy na dokumentach w postaci wezwania do zapłaty i ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty wymagalnych i istniejących wierzytelności Usługobiorcy.

§ 2. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Usługobiorców i Użytkowników z Serwisu oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 2. Usługobiorca i Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Umowy oraz Regulaminu.
 3. W zakresie nieuregulowanym w umowie z Usługobiorcą stosuje się postanowienia Regulaminu. W razie rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a Umową, postanowienia Umowy mają moc nadrzędną.
 4. Umowa może wyłączać lub modyfikować niektóre z postanowień Regulaminu.
 5. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Niezależnie od powyższego, każdy Użytkownik lub Usługobiorca korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w Regulaminie i poprzez logowanie się do serwisu potwierdza swoją akceptację dla jego treści.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Usługobiorców, którzy spełnią określone warunki. Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych Usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu. Ograniczenie świadczenia Usługi do niektórych Usługobiorców nie narusza praw nabytych, to jest Usługobiorcy, którzy zakupili już daną Usługę lub zawarli Umowę na jej świadczenie otrzymają umówione Usługi na ustalonych zasadach.
 7. Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu, w tym Usług świadczonych przez Usługodawcę, osobie trzeciej, bez informowania o tym Usługobiorców.
 8. Usługobiorcy i Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linka zamieszczonego na stronie głównej Serwisu.
 9. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za zmianę Hasła po pierwszym zalogowaniu się, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Loginu, ewentualnego pseudonimu (nick) i Hasła.
 10. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zaleceń odnośnie środków bezpieczeństwa, w tym w szczególności do nie przekazywania Hasła oraz Loginu osobom trzecim oraz do regularnego zmieniania hasła. Usługodawca nie odpowiada za skutki utraty lub przekazania osobie trzeciej Loginu lub Hasła.
 11. W przypadku stwierdzenia przez Usługobiorcę dokonania nadużycia dostępu do jego Konta lub Subkonta w Serwisie bądź zaistnienia możliwości dokonania takiego nadużycia przez osoby trzecie (kradzież Loginu i Hasła), Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o zaistniałym naruszeniu. Usługodawca dokona zablokowania dostępu do Konta. Usługodawca nie odpowiada za szkody wyrządzone przez nadużycie przez osoby trzecie dostępu do Konta w serwisie internetowym.
 12. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za deklarowane za pomocą Serwisu komunikaty i treści oraz za sposób i realizację elektronicznych kuponów rabatowych.
 13. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za legalność wysyłania informacji handlowej do wskazanych przez siebie odbiorców w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 3 Zakres i warunki korzystania z Serwisu

 

 1. W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się wobec Usługobiorcy do świadczenia Usługi.
 2. Strony mogą zawrzeć Umowę o świadczenie usług w następujący sposób:
  • na warunkach standardowych określonych w Cenniku – poprzez skorzystanie z formularza umowy dostępnego na stronach internetowych Usługodawcy,
  • w przypadku indywidualnie uzgadnianych kampanii w Planie Premium – poprzez wypełnienie formularza zamówienia i przesłania go przez osobę uprawnioną do reprezentowania Usługobiorcy lub poprzez wysłanie skanu wypełnionego formularza zamówienia podpisanego osobę uprawnioną do reprezentowania Usługobiorcy, po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę, albo
  • poprzez wymianę zgodnych oświadczeń woli potwierdzających jednoznacznie zgodę obu Stron na podjęcie współpracy na warunkach określonych w trybie indywidualnym. (Umowa Indywidualna). Zgoda jak również potwierdzenie przyjęcia Zamówienia może mieć formę e-maila.
 3. Prawidłowe zawarcie umowy zobowiązuje Usługobiorcę do zapłaty wynagrodzenia wynikającego z treści zamówienia. Rezygnacja z realizacji zamówienia już po zawarciu Umowy na zasadach określonych w ust. 2 nie zwalnia Usługodawcy z obowiązku zapłaty pełnego wynagrodzenia za Usługę, chyba, że Strony w sposób indywidualny ustalą inaczej.
 4. DBMS zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania realizacji Usługi, wynikające z nieprzestrzegania przez usługobiorcę norm prawnych, zasad określonych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności w § 7 (Polityka Antyspamowa) lub braku reakcji na trzykrotnie po sobie następujących ostrzeżeń związanych z nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wstrzymanie świadczenia Usługi przez DBMS z powyższych przyczyn nie zwalnia usługobiorcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia.
 5. W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z wyłączeniem realizacji Zamówień jednorazowych i odrębności wynikających z treści Umowy.
 7. Umowa może być wypowiedziana w każdym czasie bez podawania przyczyny z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem odrębności wynikających z treści Umowy.
 8. Strony zastrzegają sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, w okolicznościach, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 9. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług w terminie wysłania Usługobiorcy potwierdzenia zawarcia Umowy.
 10. Korzystanie z Usług jest płatne, z wyłączeniem „Dotacji”. Szczegółowy cennik danej usługi w ramach Serwisu określany jest podczas wyboru odpowiedniego Planu z poziomu Serwisu lub w indywidualnej umowie. W przypadku nie wyszczególnienia ceny poszczególnej usługi w indywidualnej umowie, stawka za poszczególną usługę obowiązuje wedle aktualnego Cennika opublikowanego na stronie internetowej Usługodawcy.
 11. Usługodawca wystawi Usługobiorcy fakturę VAT za zamówioną Usługę w postaci elektronicznej. Faktura dostępna będzie z poziomu portalu Usługi, po zalogowaniu do Panelu Klienta.
 12. Dostęp do modułów testowych jest bezpłatny.
 13. Usługobiorcy oraz Użytkownicy zobowiązują się do korzystania z Serwisu zgodnie z treścią Umowy, Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Usługobiorcy oraz Użytkownicy zobowiązują się nie wprowadzać do Serwisu treści niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami lub w inny sposób naruszającymi dobra osobiste lub prawa osób trzecich. Naruszenie niniejszego zobowiązania może spowodować natychmiastowe rozwiązanie Umowy. Usługobiorca odpowiadać będzie za wszystkie szkody poniesione przez Usługodawcę w związku z naruszeniem niniejszego zobowiązania.
 14. Środowisko informatyczne Usługobiorcy w celu poprawnego działania Usług musi spełnić poniższe minimalne wymagania techniczne:
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka internetowa w aktualnej wersji – zgodnie z zaleceniami dostawcy. Usługi mogą działać w ramach przeglądarek różnych dostawców, Usługodawca na bieżąco testuje i gwarantuje działanie Usług za pośrednictwem najnowszych dostępnych wersji przeglądarek:
 • Microsoft Edge,
 • Mozilla Firefox,
 • Google Chrome.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nieprawidłowe działanie Usługi związane z niespełnieniem wymagań technicznych opisanych w ust. 13 powyżej.
 2. Usługodawca uprawniony jest do:
  • Natychmiastowego rozwiązania Umowy, co oznacza również pozbawienie Usługobiorcy prawa do korzystania z Usługi poprzez blokadę lub usunięcie jego Konta lub;
  • Natychmiastowego ograniczenia dostępu Usługodawcy do części lub całości oferowanych Usług.
 3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 16 powyżej przysługuje Usługodawcy w następujących przypadkach:
  • podania przez Usługobiorcę w trakcie Rejestracji danych nieprawdziwych, nieaktualnych lub niekompletnych albo w inny sposób wprowadzających w błąd;
  • doprowadzenia przez Usługobiorcę do naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub naruszył uzasadnione prawa osób trzecich;
  • posługiwania się przez użytkownika bez upoważnienia loginem i hasłem nienależącym do niego;
  • naruszenia przez Użytkownika przy korzystaniu z Usługi praw lub dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników lub Usługobiorców lub dóbr osobistych kontrahentów Usługodawcy albo samego Usługodawcy;
  • spowodowania przeciążenie systemu informatycznego Usługodawcy poprzez niewłaściwe korzystanie z Usług;
  • przesłania przy wykorzystaniu Usługi informacji do osób, które nie wyraziły na to zgody, jeżeli konsekwencją tego działania było złożenie Usługodawcy skargi przez dysponenta danych osobowych;
  • opóźnień w realizacji płatności w przypadku korzystania z płatnych wariantów Usługi;
  • dopuszczenia się innych zachowań, naruszających ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego, Umowy lub Regulaminu, a w szczególności § 7.
 4. Usługodawca może również rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z obowiązkiem zwrotu Usługobiorcy części wynagrodzenia odpowiadającej niewykorzystanej przez Usługobiorcę części Usługi w przypadku powstania lub ujawnienia się przyczyn technicznych, ekonomicznych lub prawnych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających mu dalsze wykonywanie Umowy zgodnie z jej treścią. Takimi sytuacjami będą w szczególności: istotne zmiany w prawie lub znaczące podniesienie cen przez operatorów, z usług których korzysta przy wykonywaniu Umowy Usługodawca względem stawek dotychczasowych.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Usług, koniecznego przez okres zaplanowanych prac konserwacyjnych lub aktualizacji oprogramowania. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będą każdorazowo publikowane na stronach internetowych Usługodawcy.
 6. Usługodawca upoważniony jest do czasowego ograniczenia lub wyłączenia możliwości korzystania z Usługi przez Usługobiorcę w razie poważnego zagrożenia bezpieczeństwa oprogramowania lub bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem Usługi. Jeżeli z tego powodu nie doszło do skutku wykonanie zamówionej Usługi, Usługodawca umożliwi wykonanie jej w innym terminie lub w inny uzgodniony przez Strony sposób.
 7. Usługodawca nie odpowiada za szkody wywołane zaprzestaniem lub utrudnieniami w korzystaniu z Usługi, z wyjątkiem Awarii. W przypadku Awarii, jeżeli dostęp do Usługi będzie utrudniony przez okres co najmniej 7 dni lub Usługodawca zaprzestanie świadczenia Usługi na okres co najmniej 7 dni, Usługobiorca może domagać się odszkodowania w granicach rzeczywiście poniesionej straty z wyłączeniem korzyści, jakich spodziewał się w związku z realizacją Usługi. Jeżeli w przypadku Awarii nie doszło do skutku wykonanie zamówionej Usługi, Usługodawca za zgodą Usługobiorcy umożliwi wykonanie jej w innym terminie lub w inny uzgodniony przez Strony sposób, co wyłącza prawo Usługobiorcy do dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub opóźnienia w wykonaniu Usługi.
 8. Cennik Usług stanowi integralną część Umowy. Zmiany Cennika Usług wchodzą w życie po poinformowaniu o zmianach Usługobiorcę, przez co rozumie się również publikację zmiany na stronach internetowych Usługodawcy i poinformowanie o tym Usługobiorcy poprzez informację e-mail lub umieszczenie wiadomości na poziomie serwisu obsługującego Usługi. Zmiany w cenniku nie dotyczą kosztów usług już zamówionych i prawidłowo opłaconych.
 9. Rozwiązanie Umowy w trybie opisanym w ust. 16 i 17 powoduje przepadek niewykorzystanych Punktów bez prawa do żądania przez Usługobiorcę zwrotu kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości tych punktów.
 10. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do podania adresu e-mail na potrzeby kontaktu odbiorcy kampanii z Usługobiorcą. Adres ten zostanie automatycznie wygenerowany w stopce maila. Brak podania adresu przez Usługodawcę lub podanie adresu nieprawdziwego upoważnia Usługodawcę do wstrzymania możliwości realizacji wysyłki komunikacji poprzez Serwis bez prawa do zwrotu kosztów Usługi lub zwrotu wykorzystanych Punktów.

§ 4 Prowadzenie kampanii bez dostępu do danych osobowych

 1. Serwis umożliwia prowadzenie kampanii marketingowej bez konieczności bezpośredniego dostępu do danych osobowych.  W takiej sytuacji Usługobiorca nie  przetwarza danych osobowych i nie ponosi odpowiedzialności z tym związanej. Serwis daje mu możliwość zdefiniowania kryteriów docelowej grupy odbiorczej, przygotowania komunikatu zaś cała komunikacja marketingowa realizowana jest przez Usługodawcę zgodnie z Cennikiem.
 2. Obsługi wysyłki dokonuje Użytkownik samodzielnie z poziomu panelu klienta w Serwisie.
 3. Ilość danych, które mogą być wykorzystane w kampanii zależna jest od wybranego przez Usługobiorcę Planu lub zamówionego dodatkowego Pakietu, uruchomionego przy wykorzystaniu Punktów.
 4. Punkty są naliczane w Serwisie po zaksięgowaniu płatności przez Usługodawcę.
 5. W przypadku skorzystania z Serwisu bez dostępu do danych osobowych, nie dochodzi do powierzenia ani powierzenia ani przekazania danych osobowych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy. Nadawcą komunikatów marketingowych jest Usługodawca.
 6. Usługobiorca nie ma dostępu do danych konkretnych Odbiorców zaś wszelkie raporty, potwierdzenia i analizy są w automatyczny sposób pseudonimizowane – tj. pozbawione elementów pozwalających na powiązanie danych zawartych w tych dokumentach z konkretną osobą fizyczną lub podmiotem prawa (np. osobą prawną, organem administracji, jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej) bez posiadania odpowiedniego klucza, który pozostaje w wyłącznej dyspozycji Usługodawcy.
 7. Usługodawca oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody, uprawniające do realizacji za pośrednictwem Serwisu kampanii względem Odbiorców. Dane udostępniane przez Usługodawcę w ramach Usługi objęte są co najmniej następującymi zgodami: zgodą na przetwarzanie danych w celach marketingowych (zgoda na podstawie RODO), zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji marketingowych (zgoda na podstawie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną), zgodą na otrzymywanie komunikatów marketingowych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (zgoda na podstawie art. 172 Prawa telekomunikacyjnego).
 8. Usługodawca tworzy zbiór danych na potrzeby Usługi pozyskując zgody bezpośrednio lub dokonując komercyjnego nabycia licencji na wykorzystanie danych w celach marketingowych od innych podmiotów, które jako administratorzy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami pozyskali odpowiednie zgody i udostępniają dane kontaktowe w celach ich komercyjnego wykorzystania.
 9. W przypadku reklamacji czy roszczeń Odbiorców związanych z samym faktem przeprowadzenia kampanii, tj. wykorzystaniem danych Odbiorców w kampanii, podmiotem odpowiedzialnym za udzielenie informacji Odbiorcy jak również za konsekwencje prawne wynikające z ewentualnych nieprawidłowości w tym zakresie jest Usługodawca.
 10. W przypadku bezpośredniego kontaktu Odbiorcy z Usługobiorcą, zobowiązany jest on podać dane kontaktowe Usługodawcy i poinformować, iż to Usługodawca przetwarza jego dane osobowe.
 11. Za roszczenia związane z samą treścią kampanii odpowiada Usługobiorca. W przypadku, gdyby Usługodawca poniósł negatywne konsekwencje związane z treścią kampanii realizowanej przez Usługobiorcę, Usługobiorca zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez Usługodawcę.
 12. W ramach funkcjonalności Serwisu, Usługobiorca może wykorzystać własne dane, wykorzystując Serwis wyłącznie do wysyłki komunikatów marketingowych do zdefiniowanych przez siebie odbiorców. W takim przypadku administratorem danych jest Usługobiorca, który bierze pełną odpowiedzialność za wysyłkę komunikatu do zdefiniowanych przez siebie odbiorców.  Dane powierzane są Usługodawcy wyłącznie ze względów technicznych w celu umożliwienia wysyłki komunikatu przez Serwis i nie są przez Usługodawcę zachowywane ani przetwarzane w jakikolwiek inny sposób.
 13. W ramach funkcjonalności Serwisu, Usługobiorca może zlecić Usługodawcy pozyskanie informacji o podmiotach gospodarczych z powszechnie dostępnych źródeł (np. strony www, publiczne rejestry, fora, portale społecznościowe). Administratorem danych osobowych jest w takiej sytuacji Usługobiorca, Usługodawca występuje jako podmiot przetwarzający, działający na rzecz i w imieniu Usługobiorcy. Usługodawca informuje jednocześnie, iż pozyskane i przekazane Usługobiorcy w taki sposób dane nie posiadają żadnych zgód ani oświadczeń uprawniających do wykorzystania takich danych do celów marketingowych jak również nie został wobec tak pozyskanych danych zrealizowany obowiązek informacyjny. Decyzja o sposobie wykorzystania tak pozyskanych danych jak również realizacja obowiązków prawnych względem podmiotów danych realizowana jest przez Usługobiorcę na jego wyłączną odpowiedzialność.

§ 5 Generowanie przez system zbiorów danych wraz z klauzulą powierzenia danych osobowych 

 

 1. W ramach platformy DMSales możliwe jest generowanie zbiorów danych według zdefiniowanych kryteriów. W momencie otrzymania zbioru, Usługobiorca nabywa od Usługodawcy licencję na czasowe wykorzystanie określonego Umową pakietu danych osobowych.
 2. Użytkownik określa parametry bazy, podlegającej licencji, tj. określa kryteria profilowania danych (takie jak np. miejsce zamieszkania Odbiorcy, preferencje zakupowe, zainteresowania)
 3. Na podstawie określonych kryteriów, Serwis generuje zbiór danych, który powierzany jest Usługodawcy do przetwarzania. Zawartość zbioru jest minimalizowana w odniesieniu do celu powierzenia, którym jest realizacja usług marketingowych. Powierzane są wyłącznie dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu).
 4. Powierzone mogą być wyłącznie dane tych Odbiorców, którzy wyrazili zgodę na powierzenie ich danych podmiotom współpracującym z Usługobiorcą na cele marketingowe. Z tych powodów zbiór danych Odbiorców, który może zostać powierzony Użytkownikowi jest mniejszy, niż zbiór danych wykorzystywanych w przypadku generowania baz na potrzeby kampanii bez powierzania danych osobowych.
 5. Usługobiorca otrzymuje licencję na przetwarzanie danych w określonym czasie i wyłącznie w celu marketingu usług własnych, chyba, że w drodze indywidualnych ustaleń Usługodawca wyrazi zgodę na rozszerzenie celu przetwarzania powierzonych Usługobiorcy w ramach licencji danych .
 6. Baza objęta licencją nie może być wykorzystana w celu świadczenia usług marketingu podmiotów trzecich, w celach innych niż marketingowe (np. w celu prowadzenia kampanii o charakterze społecznym lub politycznym) jak również niezgodnie z niniejszym Regulaminem, a w szczególności z treścią § 7.
 7. Wykorzystanie objętej licencją bazy w celach innych niż marketingowe wymaga zgody Usługodawcy i możliwe jest wyłącznie w trybie Umowy Indywidualnej, z tym zastrzeżeniem, że kampania możliwa będzie wyłączenie do grupy Odbiorców, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych w celach innych niż marketingowe lub na podstawie innej niż zgoda podstawie przetwarzania danych osobowych.
 8. Z usługi DMSales może korzystać jedynie ten Usługobiorca, który dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Usługodawcę, w zakresie i celu określonym Umową i niniejszym Regulaminem.
 9. Usługobiorca korzystający z Usług w wariancie z powierzeniem danych osobowych, posiada status podmiotu przetwarzającego i w związku z powyższym zobowiązany jest do:
  • Zapewnienia, aby dostęp do przetwarzania powierzonych danych posiadały tylko osoby upoważnione pisemnie przez Usługodawcę, odpowiednio przeszkolone i zobowiązane do przestrzegania zasad dotyczących ochrony danych osobowych.
  • Zastosowania środków technicznych i organizacyjnych mających na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  • Stosowania do przetwarzania powierzonych danych systemów informatycznych spełniających wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa (w tym RODO).
  • Udzielenia wsparcia Usługodawcy– w miarę posiadanych możliwości i biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w zakresie wywiązania się z obowiązku odpowiadania na żądania Odbiorcy, jeżeli żądanie związane jest z przetwarzaniem powierzonych Usługobiorcy danych osobowych.
  • Udzielenia wsparcia Usługodawcy– w miarę posiadanych możliwości i biorąc pod uwagę charakter przetwarzania z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
  • Umożliwienia przeprowadzanie przez Usługodawcę audytu w zakresie zgodności przetwarzania powierzanych danych z RODO w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Usługodawcy informacji o zamiarze przeprowadzenia takiego audytu.
  • Usługodawca w okresie trwania licencji zastrzega sobie prawo do weryfikacji realizacji zobowiązań opisanych w ust. 9 powyżej a Usługodawca zobowiązany jest do udostępnienia wszelkiej dokumentacji związanej z przetwarzaniem powierzanych danych jak również – po uprzednim umówieniu, do pomieszczeń, gdzie dane są przetwarzane w celu weryfikacji prawidłowości zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dotyczących przetwarzanych danych osobowych.
 10. Usługobiorca po wygaśnięciu licencji usuwa lub zwraca Usługodawcy wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie istniejące kopie zbiorów zawierających dane osobowe w zakresie danych, powierzonych przez Usługodawcę w ramach wykonywania Umowy.
 11. Usługobiorca udostępnia Usługodawcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszej umowie oraz umożliwia Usługodawcy lub audytorowi upoważnionemu przez Usługodawcę przeprowadzanie audytów w tym zakresie.
 12. Usługobiorca w zakresie powierzonych mu przez Usługodawcę danych nie może korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Usługodawcy.
 13. Usługobiorca zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o otrzymaniu żądania usunięcia danych osobowych lub sprzeciwu przeciw wykorzystaniu danych w celach marketingowych otrzymanego od osoby, której dane zostały mu powierzone przez Usługodawcę w terminie 3 dni roboczych od uzyskania takiego żądania.
 14. Usługobiorca zobowiązany jest do usunięcia z powierzonego mu zbioru danych dotyczących wskazanej przez Usługodawcę osoby w terminie 5 dni roboczych od momentu otrzymania od Usługodawcy takiego żądania.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia przekazania zdefiniowanego zbioru danych po dokonaniu przez Usługobiorcę płatności za całość lub część zbioru na podstawie faktury zaliczkowej.
 16. Serwis umożliwia wzbogacanie danych wprowadzonych przez Usługobiorcę o dane znajdujące się w zbiorze danych Usługodawcy. W takim wypadku dane, o które wzbogacone zostały informacje wprowadzone przez Usługobiorcę udostępniane są na zasadzie powierzenia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

§ 6 Dane osobowe i poufność

 

 1. Usługodawca jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców podanych w trakcie Rejestracji lub przekazanych w związku z wykonywaniem Umowy. Podstawą przetwarzania jest konieczność wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 2. Dane Usługodawcy mogą być powierzane osobom trzecim (np. podwykonawcom Usługodawcy) , jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wykonania Umowy.
 3. Usługodawca może wykorzystać dane Usługobiorcy w celu marketingu usług własnych. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługobiorcy (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 4. W przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę odrębnej zgody, Usługodawca może przekazać podmiotom trzecim dane Usługobiorcy lub osób reprezentujących Usługobiorcę w celach marketingowych, a w szczególności w celu wysyłania komunikatów i ofert drogą elektroniczną lub z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
 5. Usługobiorca ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz – po zaprzestaniu korzystania z Usługi – do żądania ich usunięcia.
 6. Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w zakresie i przez okres niezbędny do dochodzenia swoich praw i ochrony przez roszczeniami a także przez okres, wynikający z obowiązków, których podstawą są powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Usługodawca zapewnia należyty i wysoki stopień ochrony danych (w tym danych osobowych) Usługobiorcy poprzez zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych adekwatnych do ryzyka i zgodnych ze standardami w zakresie ochrony zbiorów danych w danym momencie.
 8. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 9. Usługodawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Usługobiorca może skontaktować z IOD mailowo przy wykorzystaniu adresu e-mail: iod@dmsales.com
 10. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia skargi na działania Usługodawcy do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy dochowanie poufności odnośnie treści wiadomości kierowanych za pośrednictwem Serwisu, a także danych podmiotu przez oraz do którego są one kierowane, o ile ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje te mogą zostać ujawnione jedynie uprawnionym podmiotom w przypadkach określonych przepisami prawa.
 12. W przypadku wariantu usługi świadczonej bez powierzania danych osobowych, Usługodawca nie przekazuje Usługobiorcy szczegółowych informacji o odbiorcach kampanii. W przypadku konieczności stworzenia raportu szczegółowego dla Usługodawcy, przekazywane dane zostaną poddane procesowi pseudonimizacji, tj. pozbawione cech uniemożliwiających identyfikację odbiorcy kampanii.

§ 7 Polityka antyspamowa

 

 1. Usługa DMSales oraz dedykowana jej platforma informatyczna przeznaczona jest do wysyłania komunikatów marketingowych lub realizacji kampanii informacyjnych i nie może być wykorzystywana jako sposób dystrybucji SPAM.
 2. Usługodawca sprawuje nadzór nad prawidłowością wykorzystywania narzędzia DMSales, również w zakresie wykorzystywania przez Usługobiorców własnych baz.
 3. Usługobiorca korzystający z platformy DMSales na bazie własnych zbiorów danych zobowiązany jest do wykorzystywania danych osób i podmiotów, pozyskanych w sposób zgodny z prawem, prawdziwych oraz w zakresie objętym odpowiednimi zgodami lub mieszczących się w granicach innych właściwych podstaw przetwarzania.
 4. W przypadku stwierdzenia wysyłki SPAM lub powtarzających się skarg odbiorców kampanii realizowanych poprzez platformę DMSales lub w przypadku, gdy procent błędów w ramach kampanii opartych na zbiorach własnych Usługobiorców przekracza 10% adresów wykorzystanych do wysyłki, Usługodawca może zablokować możliwość wysyłki z platformy DMSales do czasu otrzymania od Usługobiorcy wyjaśnień bez obowiązku zwrotu całości lub części opłaty z tytułu udostępniania Usługi.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do formułowania treści wysyłanych komunikatów z zachowaniem poniższych zasad:
  • treść komunikatu nie może naruszać obowiązującego prawa,  zachęcać do jego naruszenia lub pochwalać jego naruszenie;
  • za pomocą platformy DMSales nie dopuszcza się wysyłki komunikatów dotyczących promowania pornografii, prostytucji, hazardu (z wyłączeniem promocji podmiotów posiadających odpowiednie zezwolenia i licencje na prowadzenie działalności hazardowej w Polsce), narkotyków, tytoniu, alkoholu, leków dostępnych wyłącznie na receptę, broni palnej.
  • za pomocą platformy DMSales nie mogą być wysyłane komunikaty naruszające powszechnie przyjęte normy współżycia społecznego oraz promujące przemoc a także komunikaty o charakterze religijnym;
  • za pomocą platformy DMSales nie mogą być wysyłane komunikaty o charakterze dyskryminującym z jakiegokolwiek powodu, a w szczególności: ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne i rasowe, niepełnosprawność, wyznanie lub jego brak, światopogląd, przynależność związkową lub polityczną, orientację seksualną.
  • Treść komunikatu nie może wprowadzać w błąd w zakresie jego nadawcy lub nieprawdziwie sugerować, iż Odbiorca podjął wcześniej określone działania lub decyzje (np. poprzez użycie zwrotów „Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą…”, „W odpowiedzi na Państwa zapytanie, informujemy…”) jak również sugerować, iż niepodjęcie określonych działań w odpowiedzi na komunikat może powodować dla odbiorcy negatywne konsekwencje.
  • Treść komunikatu nie może zawierać złośliwego oprogramowania, oprogramowania śledzącego, aplikacji uruchamianych bez wiedzy lub zgody Odbiorcy jak również zawierać linków do stron internetowych, zawierających takie oprogramowanie.
 6. W przypadku wykorzystania do kampanii marketingowych własnych zbiorów danych Usługobiorcy, niedopuszczalne jest sugerowanie lub informowanie, iż administratorem danych osobowych odbiorców kampanii w zakresie tych danych jest Usługodawca.

 

§ 8 Usługa dostępu do systemu automatyzacji windykacji

 

 1. W ramach Serwisu DMSales możliwe jest uzyskanie przez Usługobiorcę, po zawarciu Umowy z Usługodawcą dostępu do usługi systemu automatyzacji procesu windykacyjnego, obejmującej następujące funkcjonalności:
 • dostęp do systemu miniCRM umożliwiającego zarządzanie 600 kontaktami miesięcznie,
 • dostęp do 5 subkont dla upoważnionych przez Usługobiorcę osób,
 • możliwość wygenerowania 600 raportów rzetelności kontrahenta,
 • integrację systemu ze skrzynką e-mail Usługobiorcy,
 • prowadzenie nielimitowanej i automatycznej komunikacji e-mail z kontrahentem,
 • dostęp do bazy gotowych szablonów pism w postaci wezwania do zapłaty, ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty i pozwu,
 • dostęp do pieczęci prewencyjnej kancelarii prawnej LT LAW Ciupka, Stachurski sp.k.,
 • możliwość rejestracji i wykonywania połączeń za pomocą wtyczki LiveCall,
 • dostęp do jednego godzinnego szkolenia wprowadzającego Usługobiorcę z zakresu skonfigurowania Konta Użytkownika,
 • dostęp do jednej, indywidualnej 15-minutowej wstępnej analizy prawnej przeprowadzonej przez Kancelarię prawną LT LAW Ciupka, Stachurski sp.k.
 1. Podstawowym narzędziem służącym do automatyzacji procesu windykacyjnego będzie system miniCRM do zarządzania procesem automatyzacji windykacji, umożliwiający zarządzane przez Usługobiorcę 600 kontraktami miesięcznie. System ten zostanie udostępniony Usługobiorcy przez Usługodawcę przez cały okres obowiązywania Umowy za pośrednictwem Konta Użytkownika w Serwisie DMSales. W ramach systemu miniCRM Usługobiorca uzyska dostęp do nielimitowanej i automatycznej komunikacji e-mail z kontrahentem oraz zintegrowanie systemu miniCRM ze skrzynką pocztową e-mail Usługobiorcy. Warunkiem realizacji usługi nielimitowanej i automatycznej komunikacji e-mail z kontrahentem jest uzupełnienie przez Usługobiorcę w systemie takich danych jak adres poczty elektronicznej kontrahenta.
 2. Usługobiorca w czasie obowiązywania Umowy ma dostęp do narzędzi umożliwiających szybki kontakt Usługobiorcy z jego kontrahentami, służących rejestracji i wykonywaniu przez Usługobiorcę połączeń za pomocą wtyczki LIVE CALL, które udostępnione będą w Serwisie DMSales. Warunkiem skorzystania z udostępnionej usługi jest wprowadzenie do systemu miniCRM numeru telefonu kontrahenta. W takim przypadku Usługobiorca zobowiązany będzie korzystać z udostępnionych narzędzi LIVE CALL w sposób, który nie narusza prawa lub dóbr osobistych podmiotów trzecich, przeprowadzone rozmowy nie będą zawierać gróźb, ani nawoływać do agresji, jak też nie będą zawierać wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąkolwiek godność.
 3. Usługobiorcy w ramach usługi dostępu do automatyzacji procesu windykacyjnego przysługuje możliwość wygenerowania za pośrednictwem modułu dostępnego w Serwisie DMSales 600 raportów rzetelności kontrahentów Usługobiorcy (dalej: „Raport”) w całym okresie obowiązywania Umowy. Usługa generowania Raportów polega na pozyskaniu i integracji danych uprzednio zdefiniowanych przez Usługodawcę w ramach autorskiego algorytmu publicznie dostępnych źródeł o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski. Wynikiem weryfikacji jest przedstawienie pozyskanych informacji w formie ustrukturyzowanego Raportu ukazującego dane dostępne w sieci Internet na dzień zebrania danych przez infrastrukturę Usługodawcy. W przypadku niewykorzystania dostępnego limitu Raportów w tracie obowiązywania Umowy, Usługobiorca nie jest uprawniony do żądania zwrotu wynagrodzenia za niewykorzystaną i niewygenerowaną przez Usługobiorcę ilość Raportów.
 4. Usługodawca zastrzega, że aktualność części danych generowanych w Raporcie zależna jest od aktualności danych udostępnianych przez niektóre podmioty w ramach API. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność danych z ich treścią udostępnianą w rejestrach publicznych (np. e-KRS, CEIDG, Biała Księga VAT), ani za nieścisłość informacji zawartych w Raporcie w przypadku, gdy niezgodność ta wynikała z niezgodności pomiędzy danym rejestrem a danymi udostępnianymi przez właściwy podmiot w ramach API.
 5. Usługodawca nie ponosi także odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Usługobiorcę w Serwisie DMSales w celu wygenerowania Raportu i nie odpowiada za czynności dokonane przez Usługobiorcę, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do przedsiębiorstwa lub osoby Usługobiorcy albo osób trzecich, w tym nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Usługobiorcę lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Raportu, jak też nie ponosi odpowiedzialności za wnioski jakie wyciągnął Usługobiorca z opracowanego Raportu.
 6. Usługobiorca w okresie obowiązywania Umowy będzie miał możliwość pobrania do własnego wykorzystania gotowych szablonów pism służących odzyskaniu wymagalnych i istniejących wierzytelności w postaci wzorca wezwania do zapłaty, ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty oraz wzorca pozwu. Wzorce dokumentów wskazanych w zdaniu poprzedzającym udostępnione będą do pobrania na Koncie Użytkownika w Serwisie
 7. W okresie obowiązywania Umowy, Usługobiorca będzie uprawniony do umieszczenia w pismach stanowiących wezwanie do zapłaty i ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty istniejących i wymagalnych wierzytelności Usługobiorcy pieczęci prewencyjnej Kancelarii Prawnej LT LAW Ciupka, Stachurski sp. k. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Pieczęć prewencyjna”). Usługobiorca przyjmuje wyłączna odpowiedzialność za szkodę wywołaną użyciem Pieczęci prewencyjnej niezgodnie z jej przeznaczeniem.
 8. Pieczęć prewencyjna zostanie udostępniona Usługobiorcy na czas obowiązywania Umowy poprzez przesłanie jej w postaci elektronicznej (plik w formacie obrazu) na podany w zamówieniu adres e-mail. W terminie 7 (siedmiu) dni od zakończenia umowy Usługobiorca jest zobowiązany usunąć wszystkie pliki graficzne Pieczęci prewencyjnej otrzymane przez Usługodawcę. W przypadku nie usunięcia Pieczęci prewencyjnej w terminie, wskazanym w zdaniu poprzedzającym, udostępnienia jej innemu podmiotowi niż Usługobiorca, korzystania z pieczęci bez umowy lub bezumownego wykorzystywania Pieczęci prewencyjnej w trakcie lub po rozwiązaniu umowy, Usługobiorca zobowiązany jest zapłacić Usługodawcy karę umowną w wysokości 5000 zł. Zastrzeżenie powyższej kary nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 9. Usługobiorca przez cały okres obowiązywania umowy ma możliwość skorzystania z jednej 15 minutowej, indywidualnej wstępnej analizy prawnej przedstawionego przez siebie problemu prawnego, która przeprowadzona zostanie przez prawników z Kancelarii LT LAW Ciupka, Stachurski sp.k. z siedzibą w Warszawie i polegać będzie na sprawdzeniu i przedstawieniu dostępnych dla Usługobiorcy form pomocy prawnej. W celu umówienia terminu i godziny konsultacji Usługobiorca powinien wypełnić i przesłać formularz z preferowaną datą i godziną kontaktu dostępny za pośrednictwem  strony: https://www.ltlaw.pl/wstepna-konsultacja/. Potwierdzeniem rezerwacji terminu konsultacji będzie otrzymanie na adres e-mail Usługobiorcy wskazany w zamówieniu wiadomości zwrotnej.
 10. Usługodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia jednego szkolenia wprowadzającego Usługobiorcę z zakresu konfiguracji Konta Użytkownika w Serwisie DMSales. Szkolenie będzie trwało maksymalnie 1 (jedną) godzinę i zostanie przeprowadzone przez wyznaczoną przez Usługodawcę osobę. W celu umówienia terminu i godziny szkolenia Usługobiorca powinien wypełnić i przesłać formularz z preferowaną datą i godziną kontaktu dostępny na stronie: https://outlook.office365.com/owa/calendar/CST2@DMSALES.COM/bookings/
 11. Potwierdzeniem rezerwacji terminu konsultacji będzie otrzymanie na adres e-mail Usługobiorcy wskazany w zamówieniu wiadomości zwrotnej.

 

§ 9 Ograniczenie odpowiedzialności

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy poprawne korzystanie z Serwisu i oferowanej za jego pośrednictwem Usługi.
 2. Usługobiorca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Usługi sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym a Serwisem.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • utratę przez Usługobiorcę danych w ramach Konta spowodowaną Awarią, awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy,
  • negatywne konsekwencje braku wylogowania się przez Usługobiorcę z Serwisu po zakończeniu danej akcji,
  • skutki korzystania z Serwisu i Usług przez Usługobiorcę w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu poszczególnych Usług, a także przyjętymi w tym zakresie zwyczajami, sposób korzystania z Konta i Serwisu przez Usługobiorcę oraz związane z tym ewentualne szkody,
  • skutki wykorzystania w trakcie procesu Rejestracji przez osobę nieuprawnioną adresu e-mail i/lub numeru telefonu komórkowego osoby, która nie wyraziła na to zgody,
  • szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym.
  • za treść jakichkolwiek wypowiedzi Usługobiorcy, wysyłanych za pośrednictwem Serwisu,
 4. W przypadku otrzymania lub skorzystania z danych określanych przez Usługodawcę jako:
 • Szansa sprzedaży ( tzw. hot lead) – Udostępnione na platformie dane osoby lub przedstawiciela firmy, która/który w wyniku działań marketingowych Usługodawcy wypełniła samodzielnie określony formularz lub oświadczyła w rozmowie telefonicznej, że spełnia wszystkie założenia leada określone indywidualnie w zależności od branży oraz wyraża zgodę na kontakt i przedstawienie drogą telefoniczną lub elektroniczną oferty handlowej.Usługobiorca jest zobowiązany do podjęcia szansy sprzedaży w 48h oraz wykonanie kontaktu poprzez platformę DMSales.
 • „Warm lead” – oznacza dane pochodzące z zasobów bazodanowych Usługodawcy, zawierające informacje o osobach lub podmiotach potencjalnie zainteresowanych daną kategorią towarów lub usług lub usługą. Dane te zostały wybrane dzięki opracowanemu przez Usługodawcę algorytmowi („lead score”) mierzącemu zaangażowanie Użytkowników na podstawie m.in. ich aktywności w kampaniach produktowych, oglądanych serwisów tematycznych i stron www a także odpowiedzi na pytania ankietowe. Usługodawca zaznacza, że odpowiada jedynie za poprawność przekazanych danych kontaktowych osoby lub podmiotu a nie za jego faktyczne potrzeby, zainteresowania czy chęć zakupu jaka będzie wynikiem rozmowy z przedstawicielem Usługobiorcy.
 • „Kontakt profilowany” – tj. dane osób pochodzących z zasobów bazodanowych Usługodawcy wybrane na podstawie dostępnych kryteriów selekcji określonych przez Usługobiorcę. Usługodawca zaznacza, że odpowiada jedynie za poprawność przekazanych danych kontaktowych osoby/firmy a nie za jego faktyczne potrzeby, zainteresowania czy chęć zakupu jaka będzie wynikiem rozmowy z przedstawicielem Usługobiorcy.

5. Na potrzeby ustalenia kwalifikacji kontaktu jako Hot lead, warm lead lub kontakt profilowany, ustala się następujące standardy w odniesieniu dla określonych obszarów działalności gospodarczej Usługobiorcy:

a) Standard kwalifikacji marketingowej szansy sprzedaży dla branży fotowoltaicznej:

 1. Odbiorca potwierdził gotowość do odbycia rozmowy z doradcą ds. fotowoltaiki w dowolnym terminie;
 2. Jest właścicielem/współwłaścicielem lub ma prawo do dysponowania nieruchomością;
 3. Dach jest w dobrym stanie technicznym lub osoba potwierdza możliwość instalacji na gruncie;
 4. Na budynku nie ma eternitu;
 5. Rachunki za zużycie energii są powyżej 150 zł/miesiąc (minimalna dopuszczalna kwota 120 zł);
 6. Określono preferencje dotyczące spotkania online lub bezpośrednio;
 7. Każde oświadczenie będzie potwierdzone nagraniem przez DBMS*
 8. Inne warunki określone zostaną w umowie indywidualnej.

*Nagranie zostanie udostępnione na platformie DMSales do 48h od momentu przekazania szansy sprzedaży.

Czas zrealizowania limitu zamówionych szans sprzedaży jest nieokreślony oraz uzależniony od wybranej lokalizacji.

b) Standard kwalifikacji marketingowej szansy sprzedaży dla branży ubezpieczeniowej:

 • Dla ubezpieczeń indywidualnych: 1.      Odbiorca potwierdził gotowość do odbycia konsultacji z doradcą ds. ubezpieczeń w dowolnym terminie; 2.      Odbiorca wyraził zgodę na przekazanie danych Ekspertowi, który skontaktuje się z Użytkownikiem. Każde oświadczenie będzie potwierdzone nagraniem przez DBMS; 3.      Odbiorca nie przekroczył 50 roku życia i jest aktywny zawodowo; 4.      Odbiorca potwierdził w rozmowie swoje imię, nazwisko, telefon komórkowy oraz kod pocztowy.
 • Dla ubezpieczeń grupowych: 1.      Odbiorca potwierdził gotowość do odbycia konsultacji dotyczącej ubezpieczenia grupowego w dowolnym terminie; 2.      Odbiorca wyraził zgodę na przekazanie danych Ekspertowi, który skontaktuje się z Użytkownikiem. Każde oświadczenie będzie potwierdzone nagraniem udostępnionym na platformie DMSales; 3.      Odbiorca potwierdził w rozmowie swoje imię, nazwisko, adres email, na który zostanie wysłana wiadomość podsumowująca, oraz telefon; 4.      Odbiorca reprezentuje firmę zatrudniającą minimum 3 osoby; 5.      Odbiorca potwierdził, że firma, którą reprezentuje nie ma obecnie ubezpieczenia grupowego w TU, dla którego realizujemy kampanię; 6. Usługodawca na życzenie klienta może udostępnić w celach informacyjnych aktualny skrypt rozmowy/formularz kontaktowy, który stosowany jest w kampaniach. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany skryptu/formularza bez konieczności powiadomienia klienta. (chyba, że umowa stanowi inaczej) 7. *inne warunki określone w umowie indywidualnej.

7. Mimo zachowywania najwyższych standardów i stałej weryfikacji prawidłowości przetwarzanej bazy, Usługodawca zastrzega, iż do 8% udostępnianych w ramach Usług opisanych w niniejszym Regulaminie danych może być nieprawidłowych, co nie stanowi podstawy do reklamacji. W przypadku reklamacji z tytułu zbyt wysokiego poziomu nieprawidłowych danych w ramach Usługi, zasadność reklamacji analizowana będzie w oparciu o całość udostępnionego Usługobiorcy zbioru danych.

8. Niewykorzystane Punkty nie podlegają zwrotowi ani są wymienne na pieniądze. Niewykorzystane Punkty wygasają po roku od ich nabycia przez Usługobiorcę.

9. W przypadku nieopłacenia usługi w odniesieniu do planu PRO, z początkiem następnego okresu rozliczeniowego Usługodawca może przenieść Usługobiorcę do planu Starter. Dostępne funkcjonalności planu płatnego zostają zawieszone do czasu odnowienia przez Usługobiorcę usługi w planie Płatnym, o ile opłata za odnowienie wynosi co najmniej 250 zł netto.

10. W przypadku Planu Premium, opłata ustalona w umowie pobierana jest z tytułu samego udostępnienia funkcjonalności  Serwisu w zakresie określonym w umowie, utrzymania gotowości do świadczenia usług oraz wsparcia przydzielonych do Usługobiorcy pracowników. Usługobiorca zobowiązany jest uiścić opłatę w pełnej wysokości określonej w Umowie w okresie jej trwania niezależnie od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym w sposób faktyczny korzystał z funkcjonalności Serwisu.

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wyniki kampanii prowadzonej przez Usługobiorcę z użyciem Serwisu oraz jej wpływ na wyniki finansowe Usługobiorcy a w szczególności nie gwarantuje, iż w wyniku przeprowadzenia kampanii z użyciem Serwisu zwiększy się sprzedaż, przychody lub zainteresowanie ofertą Usługobiorcy ze strony klientów lub potencjalnych klientów.

 

§ 10 Reklamacje

 

 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu: niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w Regulaminie lub Umowie terminu świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy, lub niewykonania, nienależytego lub wadliwego wykonania Usługi objętej treścią zawartej przez Strony umowy.
 2. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej zwykłej lub drogą mailową za pośrednictwem loginu i hasła Usługobiorcy w tytule „reklamacja / Login”.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu lub Usługami, a także reklamacje Usługobiorca może zgłaszać poprzez aplikację do prowadzenia czatów, dostępną 24 na dobę.
 4. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa miała być wykonana lub nie została wykonana. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Usługobiorcę.
 5. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania, licząc od dnia jej wniesienia. Za termin wniesienia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji Usługodawcy drogą mailową, lub datę doręczenia reklamacji za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 6. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu i Usług, w takim zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Usługobiorców.
 7. W razie nieprawidłowości w funkcjonowaniu poszczególnych Usług, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Usługodawcę kierując zawiadomienie do obsługi klienta dostępnej w aplikacji udostępnianej na stronach www Usługodawcy.
 8. W trakcie korzystania z Usługi, Usługobiorca zobowiązany jest utrzymywać w poufności Hasła i Login oraz dołożyć najwyższej staranności w celu uniemożliwienia osobom trzecim wejście w posiadanie Loginu lub Hasła.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Usługobiorcy, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu.
 10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca dopisuje do konta Usługobiorcy w Serwisie ilość Punktów lub szans sprzedaży* nie mniejszą niż wartość reklamowanej usługi. *Jeżeli w ramach zamówienia szanse sprzedaży były pozyskiwane z wielu lokalizacji, Usługodawca przekaże adekwatną ilość pozytywnie rozpatrzonych reklamacji na konto Usługobiorcy z losowych lokalizacji określonych w zamówieniu.
 11. Reklamacji podlegają następujące sytuacje: 1. Podany numer telefonu nie istnieje 2. Błędnie przypisany numer do danej osoby 3. Osoba komunikuje, że nie wyrażała zgody na rozmowę. [Weryfikujemy rozmowę w celu uznania reklamacji] 4. Kontakt nie spełnia wymagań określonych w regulaminie lub umowie

*Za prawidłowo przesłaną reklamację uznaje się taką, która została przesłana do DBMS za pośrednictwem platformy DMSales.

 

§ 11 Zmiana Regulaminu

 

 1. Usługodawca jest upoważniony do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 2. Nowa treść Regulaminu jest obowiązująca od dnia jego opublikowania na stronie dmsales.com
 3. W stosunku do Usługobiorców, którzy zawarli umowy o świadczenie Usługi na podstawie wcześniejszej wersji Regulaminu, nowa wersja Regulaminu obowiązuje od momentu poinformowania tych Usługobiorców o zmianie, o ile w terminie 7 dni od otrzymania informacji nie złożą oświadczenia o rozwiązaniu Umowy. Zarówno informacja o zmianie Regulaminu jak i oświadczenie o rozwiązaniu umowy ze względu na zmianę Regulaminu mogą zostać złożone w formie e-mailowej.

 

§ 12 Postanowienia przejściowe i końcowe

 

 1. Wszelkie oświadczenia stron pozostające w związku z zawartą między nimi umową będą kierowane na ich adresy lub adresy e-mail, wskazane w niniejszym Regulaminie, Umowie lub Formularzu Rejestracyjnym. O zmianie danych adresowych Usługobiorca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Usługodawcę. Do chwili otrzymania przez stronę informacji o zmianie danych adresowych kontrahenta, oświadczenie skierowane przez nią pod dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone bez względu na to czy zostało odebrane.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do monitorowania, przechowywania i archiwizacji treści wysyłanych wiadomości elektronicznych oraz adresów IP komputerów, z których są realizowane wysyłki SMS. Dane są przechowywane w celu udokumentowania wysyłek w przypadku stwierdzenia naruszeń niniejszego Regulaminu, Umowy, lub Praw osób trzecich, w tym także przekazania wszelkich dokumentów organom ścigania na podstawie odpowiednich przepisów prawa.