Logo DMSales
Unia Europejska
Article image
6 min czytania

Nowy przedsiębiorca decydujący się na założenie własnego biznesu z pewnością chce, aby przyniósł on trwały sukces i wiele zysków. Nie ulega wątpliwości, że na dobre prosperowanie firmy ma wpływ szereg czynników. Fundamentalnym elementem działania każdej działalności gospodarczej jest płynność finansowa. To właśnie od niej w głównej mierze zależy rozwój przedsiębiorstwa. Utrzymanie stałej płynności finansowej jest więc gwarantem powodzenia firmy.

Niestety w biznesie bardzo często dochodzi do zachwiania płynności finansowej lub jej całkowitej utraty. Zazwyczaj dzieje się tak na skutek nawiązania współpracy z niewypłacalnymi kontrahentami. Istnieje kilka sposobów na uniknięcie zatorów płatniczych. Na czym dokładnie polega utrzymanie płynności finansowej? Jakie są sposoby na jej poprawienie? Przeczytaj poradnik i dowiedz się więcej!

 

Czym jest płynność finansowa?

Płynność finansowa w szerokim rozumieniu oznacza zdolność do regulowania bieżących zobowiązań w określonym terminie. Dostęp do płynnych środków pieniężnych umożliwia zakup surowców bądź usług niezbędnych do wykonywania danej pracy. Czynnik ten niewątpliwie wpływa na rozwój i kondycję finansową firmy.

Zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa pozwala na planowe wypłacanie wynagrodzeń dla swoich pracowników, jak również opłacanie bieżących faktur. Dzięki temu przedsiębiorstwo wzbudza zaufanie wśród potencjalnych klientów i jednocześnie wzmacnia swoją pozycję na rynku pracy. Jest to bardzo istotny aspekt zarówno dla małych, początkujących przedsiębiorstw, jak i dużych firm.

 

Utrata płynności finansowej – przyczyny i skutki

Utrzymanie płynności finansowej to z pewnością niełatwe zadanie. Zatory finansowe najczęściej powstają na skutek znaczącego spadku obrotów, wahania kursów walut lub w wyniku nawiązania współpracy z kontrahentami, którzy zwlekają z uregulowaniem należności mimo odroczonego terminu zapłaty. Początkowo mogą pojawiać się okresowo, jednak w żadnym wypadku właściciele firm nie powinni ich bagatelizować. Do całkowitej utraty płynności finansowej zazwyczaj dochodzi nagle, dlatego bardzo istotną kwestią jest stały nadzór nad budżetem firmy.

Przedsiębiorstwo, które utraciło płynność finansową jest niezdolne do opłacenia zaciągniętych zobowiązań. Nie może również zaciągnąć dodatkowych kredytów kupieckich. W takim przypadku dochodzi do znaczącego pogorszenia relacji z kontrahentami. Firma traci także reputację oraz zaufanie klientów. Utrata płynności finansowej bezsprzecznie wpływa na nadszarpnięcie wizerunku firmy, który w biznesie jest najważniejszy i nawet po upływie czasu trudno jest go odbudować. Narastające zadłużenia i brak pomocy ze strony banku skutkuje ogłoszeniem bankructwa, co jest równoznaczne z upadłością przedsiębiorstwa.

 

Wskaźniki płynności środków pieniężnych

Płynność finansowa jest fundamentalną kwestią, jeśli chodzi o prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Kluczowym zadaniem każdego przedsiębiorcy jest dokonywanie dogłębnej analizy pozycji finansowej firmy. W razie, gdy zauważony zostanie jakikolwiek niepokojący sygnał, będzie on mógł wdrożyć odpowiednie kroki w celu ochrony przedsiębiorstwa.

Jednymi z najskuteczniejszych narzędzi w ocenie zasobów przedsiębiorstwa są wskaźniki płynności finansowej. W jasny sposób obrazują one zdolność firmy do spłaty krótkoterminowych zobowiązań za pośrednictwem aktywów obrotowych (zapasów przeznaczonych do wykorzystania w najbliższym czasie). Chcąc dokonać analizy kondycji finansowej firmy w ujęciu statycznym, możemy wykorzystać wskaźniki: płynności bieżącej, płynności szybkiej oraz wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej.

  • Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (III stopnia) – wskaźnik bieżącej płynności finansowej ilustruje zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań bieżących przy wykorzystaniu aktywów obrotowych. Uważa się, że im większa wartość wskaźnika, tym lepsza jest kondycja finansowa firmy. Najlepiej, jeśli oscyluje ona w granicach 1,2-2,0. Natomiast, jeżeli wartość spada poniżej 1, wskazuje to na problemy z wypłacalnością. Zbyt wysoki wskaźnik (powyżej 3) również nie świadczy o dobrej pozycji przedsiębiorstwa. Wręcz przeciwnie – oznacza to, że firma posiada zbyt wysoki kapitał obrotowy i nie potrafi sukcesywnie zarządzać nadwyżką aktywów.
  • Wskaźnik szybki płynności – jest uzupełnieniem wskaźnika płynności bieżącej. Określa zdolności firmy do natychmiastowego uregulowania zaciągniętych zobowiązań. W tym przypadku pomijane są aktywa obrotowe. Wartość wskaźnika powinna mieścić się pomiędzy 1-2. Świadczy to o dobrej kondycji finansowej firmy.
  • Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej – dzięki temu wskaźnikowi dowiemy się, jakie są zasoby pieniężne danego przedsiębiorstwa. Innymi słowy, oznacza to, ile zobowiązań krótkoterminowych jest w stanie uregulować firma za pośrednictwem posiadanych środków pieniężnych. Uważa się, że wskaźnik zobowiązań natychmiastowej wymagalności powinien być nie mniejszy i nie większy niż 0,2. Taka wartość niewątpliwie przekłada się na dobrą opinię o firmie.
  • Wskaźnik zobowiązań natychmiast wymagalnych – ocenia zdolność do uiszczenia należności pieniężnych w przeciągu maksymalnie 3 miesięcy. Ocenie podlega tylko i wyłącznie gotówka. Wskaźnik ten warto analizować co jakiś czas i porównywać otrzymane wyniki. Wówczas możemy ocenić czy kondycja finansowa przedsiębiorstwa uległa polepszeniu.

Jak poprawić płynność finansową w przedsiębiorstwie?

Działania zapobiegawcze

 

 

Płynność finansowa bez wątpienia przyczynia się do odniesienia sukcesu w przedsiębiorstwie. Istnieje kilka metod na poprawę kondycji finansowej. Kluczowe znaczenie mają działania prewencyjne. To właśnie one w znacznym stopniu zapobiegają utracie płynności finansowej. Jak więc je zastosować?

Przede wszystkim należy śledzić najnowsze przepisy prawne dotyczące obszaru, w jakim działa nasza firma. Z pewnością pozwoli to w odpowiednim czasie podjąć działania, które ochronią naszą firmę przed bankructwem. Warto również nadzorować aktualne kursy walut, ponieważ tak jak zostało wspomniane wcześniej, to m.in. właśnie z tym wiąże się utrata płynności finansowej.

Nawiązanie współpracy ze sprawdzonymi kontrahentami

W zachowaniu płynności finansowej najistotniejszą rolę odgrywa nawiązanie współpracy z rzetelnymi partnerami biznesowymi. W tym celu niezbędna jest weryfikacja potencjalnych współpracowników. Warto sprawdzić pozycję firmy pod względem finansowym, jak również dokładnie przeanalizować historię jej funkcjonowania na rynku pracy. Dzięki temu dowiemy się, czy jest ona wiarygodna i dotrzymuje ustalonych terminów płatności. Niestety, brak spłaty zobowiązań ze strony kontrahenta przekłada się na osłabienie płynności finansowej w naszym przedsiębiorstwie, co może doprowadzić nawet do upadłości firmy.

W rzetelnej ocenie wiarygodności kontrahenta pomoże nam algorytm Refer Score. Raport ten gromadzony jest na podstawie danych m.in z następujących źródeł:

  • strony internetowe,
  • profile w social mediach,
  • Krajowy Rejestr Dłużników,
  • Główny Urząd Statystyczny,
  • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,
  • giełdy długów.

 

Raport zawiera najistotniejsze informacje o szukanym przedsiębiorstwie. Dostępny jest on zarówno w wersji podstawowej, jak i rozszerzonej. Za pomocą algorytmu Refer Score dowiemy się czy partner biznesowy, z którym zamierzamy nawiązać współpracę, jest wiarygodny. Aspekty, jakie bada Refer Score, to: dojrzałość organizacyjna firmy, moralność płatnicza, zaufanie klientów oraz zaawansowanie w rozwoju. Korzystając z algorytmu Refer Score możemy być pewni, że uchronimy swoje przedsiębiorstwo przed złymi decyzjami biznesowymi i tym samym zachowamy płynność finansową.

 

Przekonaj się jak szybko możesz zweryfikować firmę za pomocą analizy Refer Score:

 

Zweryfikuj kontrahenta

 

Rachunek zysków i strat

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest, co najmniej raz w roku, przygotować sprawozdanie finansowe dotyczące rachunku zysków i strat. W rzetelny sposób zobrazuje ono koszty przychodów i wydatków, jakie ponosi firma. Nieodłącznym elementem sprawozdania jest rachunek przepływów pieniężnych. Ilustruje on zdolność finansową przedsiębiorstwa do gromadzenia gotówki. Tego rodzaju raport pozwala wdrożyć odpowiednie kroki w celu poprawy płynności finansowej.

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy to jeden z najpopularniejszych sposobów na utrzymanie stałej płynności finansowej, zwłaszcza dla początkujących przedsiębiorców. Nie ulega wątpliwości, iż usprawnia on rozwój działalności gospodarczej. W ramach kredytu młody przedsiębiorca może zakupić towar i sprzęty niezbędne do wykonywania pracy. Co więcej, dzięki otrzymanej pożyczce możliwe jest terminowe regulowanie zobowiązań. Tego rodzaju kredyt przyznawany jest zwykle na okres 12 lub 36 miesięcy.

Dofinansowanie udzielane jest jednorazowo bądź w kilku etapach – w zależności od zapotrzebowania danej firmy. Wysokość przyznawanej pożyczki uwarunkowana jest przez kilka istotnych czynników, m.in: czas funkcjonowania na rynku pracy czy zasoby finansowe.

Faktoring

Skutecznym sposobem na utrzymanie płynności finansowej jest faktoring. Bez wątpienia firma korzystająca z tego typu usługi staje się odporna na wszelkie zatory płatnicze. Należność pobierana jest tuż po zakończeniu transakcji, dzięki czemu przedsiębiorca nie musi oczekiwać na spłatę długu w określonym terminie. Bezsprzecznie usługa ta sprzyja zachowaniu dobrej pozycji finansowej.

Otrzymane pieniądze zarządzający firmą może przeznaczyć na wypłatę wynagrodzeń, zakup niezbędnych towarów, sprzętów lub na dowolny, inny cel. Faktor odpowiedzialny jest także za egzekwowanie zaległych należności oraz monitorowanie zasobów finansowych kontrahenta. Warto nadmienić, iż w takiej sytuacji obowiązuje tzw. „limit faktoringowy”, czyli kwota finansowania, której nie wolno przekroczyć.

 

Podsumowanie

Temat płynności finansowej powinien być niezwykle ważny zarówno dla marketerów, jak i sprzedawców, którzy będą podpisywać umowy z firmami, a także dla właścicieli przedsiębiorstw, którzy wchodzą we współprace z różnymi markami. Znając opinie o firmie, a także sprawdzając jej background, stajemy się bezpieczniejsi i mniej podatni na potencjalne oszustwa.

Każdy przedsiębiorca z pewnością dąży do tego, aby jego firma odniosła sukces na rynku pracy. Płynność finansowa to niewątpliwie najważniejszy czynnik dla wielu przedsiębiorstw. Stały dostęp do środków pieniężnych umożliwia wdrażanie nowych produktów i usług, co jest gwarantem rozwoju firmy. Dzięki temu zyska ona dobrą reputację i wzbudzi zaufanie klientów.

Brak płynności finansowej to niezdolność do wypłacenia bieżących zobowiązań. Zalegające faktury i brak zasobów pieniężnych to główne powody bankructwa wielu firm. Nie da się ukryć, iż z tym problemem mierzy się wielu przedsiębiorców. Ważne jest, aby zapobiegać zarówno utracie płynności finansowej będąc przedsiębiorcą, ale i sprawdzać firmy, przed podjęciem z nimi współpracy. Możesz to zrobić w bardzo szybki sposób, wystarczy kliknąć:

 

Sprawdź firmę

 

 

Autor artykułu
Community Specialist

To może Cię zainteresować