Logo DMSales
Article image
7 min czytania

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga monitorowania wielu zmiennych, w tym sytuacji finansowej. Fundamentalnym elementem funkcjonowania każdej firmy jest płynność finansowa. To właśnie od niej w głównej mierze zależy rozwój przedsiębiorstwa. Niestety w biznesie bardzo często dochodzi do jej zachwiania lub całkowitej utraty. Zwykle jako skutek nawiązania współpracy z niewypłacalnymi kontrahentami. Istnieje kilka sposobów na uniknięcie zatorów płatniczych. Na czym dokładnie polega utrzymanie płynności finansowej? Jakie są sposoby na jej poprawienie? Przeczytaj poradnik i dowiedz się więcej!

Spis treści:

Czym jest płynność finansowa?
Utrata płynności finansowej – przyczyny i skutki
Wskaźniki płynności finansowej
Jak poprawić płynność finansową w przedsiębiorstwie?
Sprawdź kontrahenta, zanim nawiążesz współpracę
Podsumowanie

Czym jest płynność finansowa?

Płynność finansowa w szerokim rozumieniu oznacza zdolność do terminowego regulowania bieżących zobowiązań oraz zakupu różnego rodzaju towarów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności. To różnica między wpływami i wydatkami w firmie. Dostęp do płynnych środków pieniężnych umożliwia zakup surowców bądź usług niezbędnych do wykonywania danej pracy. Czynnik ten niewątpliwie wpływa na rozwój i kondycję finansową firmy. W kontekście płynności finansowej rozumiemy środki, które zgromadzone są na rachunku bankowym przedsiębiorstwa, bez uwzględnienia należności z tytułu wystawionych faktur.

Zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa pozwala na planowe wypłacanie wynagrodzeń dla swoich pracowników, regulowanie zobowiązań wobec ZUS, US i innych instytucji, jak również opłacanie bieżących faktur. Dzięki temu przedsiębiorstwo wzbudza zaufanie wśród potencjalnych klientów i jednocześnie wzmacnia swoją pozycję na rynku pracy. Jest to bardzo istotny aspekt zarówno dla małych, początkujących przedsiębiorstw, jak i dużych firm.

Płynność finansowa rozpatrywana jest w dwóch ujęciach: 

 • statycznym
 • dynamicznym

W ujęciu statycznym kondycja finansowa firmy rozpatrywana jest do jakiegoś dnia, zwykle do dnia bilansowego. W ujęciu dynamicznym analiza płynności finansowej rozpatrywana jest w odniesieniu do jakiegoś okresu (kwartału, miesiąca roku) przy wykorzystaniu rachunku przepływów pieniężnych. 

Do obliczania kondycji finansowej wykorzystuje się dane z:

 • bilansu
 • rachunku zysków i strat
 • rachunku przepływów pieniężnych (tzw. cash flow).

Od czego zależy płynność finansowa?

Na płynność finansową wpływają m.in. następujące czynniki:

 • stan aktywów bieżących i ich płynność finansowa
 • bieżące zobowiązania
 • stan zobowiązań – wymagalne, terminowe, przedawnione itd.
 • długi
 • struktura własnościowa aktywów

 

Utrata płynności finansowej – przyczyny i skutki

Utrzymanie płynności finansowej to z pewnością niełatwe zadanie. Utrata płynności finansowej niesie wiele negatywnych konsekwencji. Zatory finansowe najczęściej powstają na skutek znaczącego spadku obrotów, wahania kursów walut lub w wyniku nawiązania współpracy z kontrahentami, którzy zwlekają z uregulowaniem należności nawet mimo odroczonego terminu zapłaty. Początkowo mogą pojawiać się okresowo, jednak w żadnym wypadku właściciele firm nie powinni ich bagatelizować. Do całkowitej utraty płynności finansowej zazwyczaj dochodzi nagle, dlatego bardzo istotną kwestią jest stały nadzór nad budżetem firmy.

Przedsiębiorstwo, które utraciło płynność finansową jest niezdolne do opłacenia zaciągniętych zobowiązań. Nie może również zaciągnąć dodatkowych kredytów kupieckich. Prowadzi to do znaczącego pogorszenia relacji z kontrahentami i sytuacji rynkowej. Firma traci także reputację oraz zaufanie klientów. Utrata płynności finansowej bezsprzecznie wpływa na nadszarpnięcie wizerunku firmy, który w biznesie jest najważniejszy i nawet po upływie czasu trudno jest go odbudować. Narastające zadłużenia i brak pomocy ze strony banku może skutkować ograniczeniem rozwoju przedsiębiorstwa, wstrzymaniem produkcji, utratą elastyczności w podejmowaniu decyzji, co z kolei może wpływać na pogorszenie wyników finansowych firmy, a nawet konieczność ogłoszenia upadłości.

 

Utrata płynności finansowej

 

Wskaźniki płynności finansowej

Płynność finansowa jest fundamentalną kwestią, jeśli chodzi o prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Analiza płynności finansowej dokonywana jest za pomocą określony obliczeń. Wskaźniki płynności finansowej pomagają w ocenie kondycji finansowej firmy. W jasny sposób obrazują one zdolność firmy do spłaty krótkoterminowych zobowiązań za pośrednictwem aktywów obrotowych (zapasów przeznaczonych do wykorzystania w najbliższym czasie). Wyniki analizy dostarczają cenne dane dla zarządzających firmą. Chcąc dokonać analizy kondycji finansowej firmy w ujęciu statycznym, możemy wykorzystać wskaźniki: płynności bieżącej, płynności szybkiej oraz wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej.

 • Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (III stopnia). To podstawowy wskaźnik analizy płynności. Wskaźnik płynności bieżącej ilustruje zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań bieżących poprzez upłynnienie aktywów obrotowych (tj. zapasy, należności i inwestycje krótkoterminowe).
  wskaźnik bieżącej płynności finansowej = (aktywa bieżące)/(zobowiązania bieżące)
  Uważa się, że im większa wartość wskaźnika, tym lepsza jest kondycja finansowa firmy. Jednak aby równowaga finansowa firmy została zachowana powinien on oscylować w granicach 1,5-2,0. Co oznacza że suma aktywów powinna być 1,5-2 razy większa niż suma zobowiązań bieżących krótkoterminowych. Natomiast, jeżeli wartość spada poniżej 1, wskazuje to na problemy z wypłacalnością. Zbyt wysoki wskaźnik (powyżej 3) również nie świadczy o dobrej pozycji przedsiębiorstwa. Wręcz przeciwnie – oznacza to, że firma posiada zbyt wysoki kapitał obrotowy i nie potrafi sukcesywnie zarządzać nadwyżką aktywów oraz że nie finansuje bieżącej działalności przez zobowiązania krótkoterminowe. Otrzymaną wartość należy porównać ze wskaźnikiem dla innych firm działających w tej samej branży i w tej samej lokalizacji. Jeśli otrzymane wyniki znacznie się różnią, należy zidentyfikować przyczyny oraz podjąć odpowiednie działania. Warto również porównać wartość wskaźnika dla naszej firmy w wynikami z lat ubiegłych. Tendencja wzrostowa świadczy o coraz lepszej zdolności do regulowania zobowiązań bieżących.
 • Wskaźnik szybki płynności
  wskaźnik przyspieszonej płynności finansowej = (aktywa bieżące-zapasy)/(zobowiązania biezące)
  Jest uzupełnieniem wskaźnika płynności bieżącej. Określa zdolności firmy do natychmiastowego uregulowania zaciągniętych zobowiązań. Wartość wskaźnika określa ile razy najbardziej płynne aktywa (inwestycje i należności krótkoterminowe) pokrywają zobowiązania bieżące przedsiębiorstwa. Przy obliczaniu wskaźnika, w wartości aktywów o wysokim stopniu płynności nie uwzględnia się zapasów. W tym przypadku pomijane są aktywa obrotowe. Wartość wskaźnika powinna być większa lub równa 1. Świadczy to o dobrej kondycji finansowej firmy i zdolności do regulowania bieżących zobowiązań, bez upłynniania rzeczowych aktywów obrotowych. Wartość poniżej 1 oznacza utratę płynności. Z kolei zbyt wysoki wynik informuje o wysokim poziomie należności oraz gromadzeniu środków pieniężnych, co wskazuje na brak inwestycji i ograniczony rozwój.Wysoki wskaźnik płynności bieżącej w zestawieniu z niskim wskaźnikiem przyspieszonej płynności oznacza, że w przedsiębiorstwie gromadzony jest wysoki stan zapasów, co wpływa na generowanie niepotrzebnych kosztów.
 • Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej
  wskaźnik natychmiastowej płynności = (środki pieniężne i inne aktywa finansowe) / (zobowiązania bieżące do 3 miesięcy)
  Dzięki temu wskaźnikowi dowiemy się, jakie są zasoby pieniężne danego przedsiębiorstwa. Innymi słowy, oznacza to, ile bieżących zobowiązań jest w stanie uregulować firma za pośrednictwem posiadanych środków pieniężnych. Uważa się, że wskaźnik zobowiązań natychmiastowej wymagalności powinien oscylować między 0,1 – 0,2. Taka wartość niewątpliwie przekłada się na dobrą opinię o firmie. Jeśli firma skutecznie ściąga należności, wartość wskaźnika poniżej 0,1 nie oznacza problemów z płynnością. Wartość powyżej 0,2 może oznaczać problemy z rentowność oraz koszty utraconych korzyści.
 • Wskaźnik zobowiązań natychmiast wymagalnych
  wskaźnik natychmiastowej wymagalności = (aktywa bieżące – zapasy i należności)/(zobowiązania bieżące)
  Określa czy firma na dany moment jest w stanie uregulować bieżące zobowiązania przy wykorzystaniu aktywów bieżących. Wskaźnik ten warto analizować co jakiś czas i porównywać otrzymane wyniki. Wówczas możemy ocenić czy płynność finansowa przedsiębiorstwa uległa polepszeniu.

Jak poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa?

Działania zapobiegawcze

Wskaźnik płynności finansowej

 

Płynność finansowa bez wątpienia przyczynia się do odniesienia sukcesu w przedsiębiorstwie. Istnieje kilka metod na poprawę kondycji finansowej. Kluczowe znaczenie mają działania prewencyjne. To właśnie one w znacznym stopniu zapobiegają utracie płynności finansowej. Jak więc je zastosować?

Sprawdź kontrahenta, zanim nawiążesz współpracę

W zachowaniu płynności finansowej najistotniejszą rolę odgrywa nawiązywanie współpracy z rzetelnymi partnerami biznesowymi. W tym celu niezbędna jest weryfikacja potencjalnych partnerów biznesowych. Warto sprawdzić pozycję firmy pod względem finansowym, jak również dokładnie przeanalizować historię jej funkcjonowania na rynku pracy. Dzięki temu dowiemy się, czy jest ona wiarygodna i dotrzymuje ustalonych terminów płatności. Niestety, brak spłaty zobowiązań ze strony kontrahenta przekłada się na osłabienie płynności finansowej w naszym przedsiębiorstwie, co może doprowadzić nawet do upadłości firmy.

W rzetelnej ocenie wiarygodności kontrahenta pomoże nam algorytm Refer Score. Raport ten generowany jest na podstawie danych m.in z następujących źródeł:

 • strony internetowe,
 • profile w social mediach,
 • Krajowy Rejestr Dłużników,
 • Główny Urząd Statystyczny,
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,
 • giełdy długów,
 • inne płatne i trudno dostępne źródła.

Ocena wiarygodności firmy DMSales

 

Raport zawiera najistotniejsze informacje o szukanym przedsiębiorstwie. Dostępny jest on zarówno w wersji podstawowej, jak i rozszerzonej. Za pomocą algorytmu Refer Score dowiemy się czy partner biznesowy, z którym zamierzamy nawiązać współpracę, jest wiarygodny. Aspekty, jakie bada Refer Score, to: dojrzałość organizacyjna firmy, moralność płatnicza, zaufanie klientów oraz zaawansowanie w rozwoju. Korzystając z algorytmu Refer Score możemy być pewni, że uchronimy swoje przedsiębiorstwo przed złymi decyzjami biznesowymi i tym samym zachowamy płynność finansową.

 

Przekonaj się jak szybko możesz zweryfikować firmę za pomocą analizy Refer Score:

 

Zweryfikuj kontrahenta

 

Sprawdź rachunek zysków i strat kontrahenta

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest, co najmniej raz w roku, przygotować sprawozdanie finansowe dotyczące rachunku zysków i strat. W rzetelny sposób zobrazuje ono koszty przychodów i wydatków, jakie ponosi firma. Nieodłącznym elementem sprawozdania jest rachunek przepływów pieniężnych. Ilustruje on zdolność finansową przedsiębiorstwa do gromadzenia gotówki. Tego rodzaju raport pozwala wdrożyć odpowiednie kroki w celu poprawy płynności finansowej.

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy to jeden z najpopularniejszych sposobów na utrzymanie stałej płynności finansowej, zwłaszcza dla początkujących przedsiębiorców. Nie ulega wątpliwości, iż usprawnia on rozwój działalności gospodarczej. W ramach kredytu młody przedsiębiorca może zakupić towar i sprzęty niezbędne do wykonywania pracy. Co więcej, dzięki otrzymanej pożyczce możliwe jest terminowe regulowanie zobowiązań. Tego rodzaju kredyt przyznawany jest zwykle na okres 12 lub 36 miesięcy.

Dofinansowanie udzielane jest jednorazowo bądź w kilku etapach – w zależności od zapotrzebowania danej firmy. Wysokość przyznawanej pożyczki uwarunkowana jest przez kilka istotnych czynników, m.in: czas funkcjonowania na rynku pracy czy zasoby finansowe.

Faktoring

Skutecznym sposobem na utrzymanie płynności finansowej jest faktoring. Bez wątpienia firma korzystająca z tego typu usługi staje się odporna na wszelkie zatory płatnicze. Należność pobierana jest tuż po zakończeniu transakcji, dzięki czemu przedsiębiorca nie musi oczekiwać na spłatę długu w określonym terminie. Bezsprzecznie usługa ta sprzyja zachowaniu dobrej pozycji finansowej.

Otrzymane pieniądze zarządzający firmą może przeznaczyć na wypłatę wynagrodzeń, zakup niezbędnych towarów, sprzętów lub na dowolny, inny cel. Faktor odpowiedzialny jest także za egzekwowanie zaległych należności oraz monitorowanie zasobów finansowych kontrahenta. Warto nadmienić, iż w takiej sytuacji obowiązuje tzw. „limit faktoringowy”, czyli kwota finansowania, której nie wolno przekroczyć.

 

Podsumowanie

Temat płynności finansowej powinien być niezwykle ważny zarówno dla marketerów, jak i sprzedawców, którzy będą podpisywać umowy z firmami, a także dla właścicieli przedsiębiorstw, którzy wchodzą we współprace z różnymi markami. Znając opinie o firmie, a także sprawdzając jej background, stajemy się bezpieczniejsi i mniej podatni na potencjalne oszustwa.

Każdy przedsiębiorca z pewnością dąży do tego, aby jego firma odniosła sukces na rynku pracy. Płynność finansowa to niewątpliwie najważniejszy czynnik dla wielu przedsiębiorstw. Stały dostęp do środków pieniężnych umożliwia wdrażanie nowych produktów i usług, co jest gwarantem rozwoju firmy. Dzięki temu zyska ona dobrą reputację i wzbudzi zaufanie klientów.

Brak płynności finansowej to niezdolność do wypłacenia bieżących zobowiązań. Zalegające faktury i brak zasobów pieniężnych to główne powody bankructwa wielu firm. Nie da się ukryć, iż z tym problemem mierzy się wielu przedsiębiorców. Ważne jest, aby zapobiegać zarówno utracie płynności finansowej będąc przedsiębiorcą, ale i sprawdzać firmy, przed podjęciem z nimi współpracy. Możesz to zrobić w bardzo szybki sposób, wystarczy kliknąć:

 

Sprawdź firmę

 

 

Autor artykułu
Head of Marketing

Przeczytaj więcej z tej kategorii

0 0 głosy
Oceń artykuł
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Przewiń do góry