Logo DMSales

Jak tworzyć profile idealnych klientów i buyer person w dmsales?

Wykorzystanie filtrów dmsales do budowy profilu idealnego klienta

Na platformie DMSales w zakładce „Kontakty” w sekcji „Odkrywaj” możesz zbudować profile odbiorców na podstawie naszych zasobów danych, zgodnie z Twoimi potrzebami i wybranymi kryteriami.

Możesz wyfiltrować interesujące Cię kontakty i wybrać, jakie dane chcesz pozyskać. Pobrane kontakty zostaną przeniesione do sekcji „Zarządzaj” (miejsce, w którym znajdują się wszystkie pozyskane kontakty).

filtry w DMSales

Dzięki temu możesz w prosty i szybki sposób zbudować biznesową lub konsumencką grupę potencjalnych klientów, do której przeprowadzisz kampanię e-mail lub sms.

Reguły, dzięki którym określisz dany kontakt to filtr i warunek. Rodzaje filtrów oraz ich zastosowanie znajdziesz poniżej, a jeśli potrzebujesz informacji związanych z oknem „Spełnia warunek”. – przeczytaj

Możliwości jest wiele, w systemie możesz wyfiltrować dane na podstawie 6 kategorii posiadających swoje podkategorie.

W zależności od tego czy zamierzasz używać filtrów w sekcji Odkrywaj czy też sekcji Zarządzaj napotkasz się na poniższe filtry. Zostały one  przedstawione dokładnie w kolejności występowania na platformie, część z nich  powtarza się w obydwu sekcjach jednak ich zadaniem jest filtrowanie danych na różnych etapach „Budowania bazy kontaktów w DMSales”. – jeśli potrzebujesz informacji przeczytaj oddzielny artykuł poświęcony temu procesowi.

Rodzaje filtrowania do selekcji kontaktów z Sekcji Odkrywaj

filtry w DMSales

Organizacje 

Pierwsza kategoria filtrów odnosi się do parametrów związanych z firmami i organizacjami. Oto bardziej szczegółowy opis tych filtrów:

 1. Typ odbiorcy: określa kontakt, czy jest to firma, czy może osoba fizyczna. Do wyboru: firmy, konsumenci , osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz możliwość wyboru departamentu – działu w firmie.
 2. Kategoria biznesu: Filtr pozwalający na wybranie gospodarczego obszaru działalności podmiotu.
 3. Data rozpoczęcia działalności: Filtr ten umożliwia wybór organizacji na podstawie daty rozpoczęcia ich działalności.
 4. Zatrudnienie: Ten filtr pozwala na wybór organizacji na podstawie liczby zatrudnionych osób, co jest istotne w analizie skali działalności firm.
 5. Kapitał zakładowy: Ten filtr pozwala na wybór organizacji na podstawie ich kapitału zakładowego, co może być ważne w kontekście stabilności finansowej.
 6. Forma prawna: Filtr ten pozwala na wybór organizacji na podstawie ich struktury prawnej, na przykład, czy są to spółki z ograniczoną.
 7. Nazwa firmy: Filtr ten umożliwia wyszukiwanie organizacji na podstawie ich nazwy handlowej.
 8. NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej): Ten filtr pozwala na identyfikację organizacji na podstawie ich unikalnego numeru identyfikacji podatkowej.
 9. Przychody netto ze sprzedaży (PLN): Filtr ten pozwala na selekcję organizacji na podstawie ich przychodów netto ze sprzedaży wyrażonych w złotych polskich.
 10. Obrót roczny (EUR): Filtr ten umożliwia selekcję organizacji na podstawie ich rocznego obrotu finansowego wyrażonego w euro.
 11. Forma własności: Filtr ten umożliwia wybór organizacji na podstawie ich formy własności, na przykład, czy są to firmy prywatne, państwowe, czy spółdzielnie.
 12. Forma finansowania: Możesz użyć tego filtra do selekcji organizacji na podstawie formy finansowania ich działalności. Do wyboru mamy tutaj:
  • jednostki samofinansujące – to firmy lub organizacje, które pozyskują środki finansowe głównie z własnych źródeł, takich jak przychody ze sprzedaży produktów lub usług. Oznacza to, że są one w dużej mierze niezależne finansowo od wsparcia zewnętrznego, takiego jak subsydia lub dotacje. Mają kontrolę nad swoimi finansami i muszą zarządzać swoimi zasobami w taki sposób, aby pokryć swoje koszty i osiągnąć zysk lub utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej.
  •  jednostki budżetowe – Jednostki budżetowe to organizacje, które finansowane są głównie z budżetu publicznego. Oznacza to, że otrzymują środki finansowe od władz publicznych, takie jak rządy centralne, regionalne lub lokalne. Te środki mogą być przeznaczone na różne cele publiczne, takie jak edukacja, opieka zdrowotna czy infrastruktura. Jednostki budżetowe są zazwyczaj odpowiedzialne za wydatkowanie tych środków zgodnie z określonymi przepisami i cele publiczne.
  • samorządowy zakład budżetowy – Samorządowy zakład budżetowy to jednostka finansowa działająca w strukturze samorządu terytorialnego (np. gminy, powiatu, województwa). Jest ona finansowana z budżetu samorządu terytorialnego i zajmuje się realizacją określonych zadań publicznych na poziomie lokalnym. Może to obejmować usługi z zakresu edukacji, opieki społecznej, kultury, infrastruktury itp. Zakład ten ma zazwyczaj pewną autonomię w zarządzaniu swoimi środkami finansowymi, ale musi działać zgodnie z zadaniami i celami określonymi przez samorząd.
 13. Opinie o firmie: Zastosowanie filtra do opinii o firmie możemy podzielić na dwie kategorie:
  • Ocena wizytówki w Google: Ocena wizytówki w Google jest jednym z pierwszych elementów, na które zwracają uwagę użytkownicy. Wysoka ocena może przyciągnąć więcej klientów, podczas gdy niska ocena może ich odstraszyć. Filtrując opinie, możemy skupić się na tych, które są najbardziej istotne i pomocne dla naszego biznesu.
  • Ilość opinii w wizytówce Google: Ilość opinii w wizytówce Google jest równie ważna. Im więcej opinii, tym bardziej wiarygodna jest ocena. Dzięki filtrowaniu opinii możemy lepiej zrozumieć, co klienci myślą o naszej firmie i jakie aspekty naszej działalności są najbardziej cenione.
 14. Klasyfiikacja branżowa: Filtr PKD umożliwia wybór organizacji na podstawie kodów PKD, które opisują rodzaj ich działalności, możesz użyć tego filtra do wyszukiwania organizacji na podstawie dokładnych opisów ich działalności.
 15. Pomoc publiczna : Filtr ten umożliwia selekcję organizacji na podstawie sumy świadczeń otrzymanych z pomocy publicznej w tym SUDOP ich sumę oraz ilość ( dotacje, umorzenia długów, pomoc covid itp.).
 16. Zadłużenie: Filtr ten pozwala na sprawdzenie cz firma posiada dług , jaka jest jej kwota zadłużenia a także ilość spraw związanych z długami oraz ilość wierzycieli związanych z długami.

Osoby 

W przypadku drugiej kategorii filtrów, które dotyczą osób, masz możliwość dokładnego określenia kryteriów wyszukiwania w celu zidentyfikowania konkretnych osób. Oto bardziej szczegółowy opis tych filtrów:

 1. Wiek: Filtr wieku pozwala na selekcję osób na podstawie ich wieku.
 2. Płeć: Ten filtr umożliwia wybór osób na podstawie płci.
 3. Stanowisko: Filtr stanowiska umożliwia selekcję osób na podstawie ich pozycji zawodowej lub stanowiska w organizacji.
 4. Data dodania kontaktu : Filtr umożliwia selekcję osób na podstawie daty, kiedy zostały dodane do bazy danych. Dzięki temu filtrowi, możesz łatwo zidentyfikować nowe kontakty, a także te, które są w bazie danych od dłuższego czasu.
 5. Obywatelstwo: Ten filtr pozwala na wybór osób na podstawie ich obywatelstwa lub narodowości.

Kanały kontaktu – „Szczegółowy opis filtra”.

Kategoria filtrów dotyczących kanałów kontaktu obejmuje różne parametry, które pozwalają na sprecyzowanie preferowanych metod komunikacji i kontaktu z osobami. Oto bardziej szczegółowy opis tych filtrów:

 1. Medium kontaktu: Filtr „Medium kontaktu” umożliwia wybór kontaktów  na podstawie preferowanego środka komunikacji, na przykład, czy jest to e-mail, telefon komórkowy, telefon stacjonarny oraz adres fizyczny.
 2. Operator GSM: Filtr „Operator GSM” pozwala na wybór kontaktów na podstawie operatora telefonii komórkowej, którego używają.

Lokalizacje 

Kategoria filtrów związanych z lokalizacjami obejmuje różne kryteria pozwalające na sprecyzowanie konkretnej geograficznej lokalizacji, co jest istotne w analizach związanych z lokalnymi działaniami i strategiami. Oto bardziej szczegółowy opis tych filtrów:

 1. Województwo: Ten filtr umożliwia wybór miejsc na podstawie konkretnej jednostki administracyjnej – województwa.
 2. Miasto: Filtr miasta pozwala na selekcję miejsc na podstawie konkretnej miejskiej lokalizacji.
 3. Wielkość miasta: Ten filtr pozwala na wybór miejsc w oparciu o wielkość miasta.
 4. Powiat: Filtr powiatu umożliwia selekcję miejsc na podstawie powiatu.
 5. Gmina: Ten filtr pozwala na dokładniejsze określenie lokalizacji, pozwalając na wybór miejsc na podstawie danej gminy.
 6. Kod pocztowy: Filtr kodu pocztowego pozwala na selekcję miejsc na podstawie kodu pocztowego.
 7. Dzielnica: Ten filtr dotyczy sprecyzowania dzielnicy wyłącznie w mieście Warszawa.
 8. Funkcja ogólna budynku: Filtr ten określa, do czego dany budynek służy np. czy jest to dom, sklep, szkoła, biuro lub fabryka.
 9. Funkcja szczegółowa budynku: jest to bardziej szczegółowy opis, który podaje bardziej precyzyjne informacje na temat danego budynku.
 10. Powierzchnia budynku: Jest to informacja o wielkości obrysu budynku podana w metrach kwadratowych.

Technologie – „Szczegółowy opis filtra”.

Kategoria filtrów obejmuje różne parametry związane z technologią, infrastrukturą IT i danymi internetowymi.

 1. Używane technologie: Filtr ten pozwala na wybór organizacji lub stron internetowych na podstawie używanych technologii, takich jak platformy e-commerce, systemy zarządzania treścią (CMS), języki programowania, itp. Jest to przydatne w analizie konkurencji lub identyfikacji potencjalnych klientów.
 2. Domena adresu e-mail: Ten filtr pozwala na selekcję kontaktów lub organizacji na podstawie ich domeny adresu e-mail.
 3. Dostawcy Internetu: Filtr ten podzielony jest na dwie kategorie;
  • Dostęp do internetu – medium który określa, jakiego rodzaju połączenie internetowe jest dostępne w siedzibie firmy, np. kabel miedziany czy światłowód.
  • Dostęp do internetu – dostawca który określa, jakie firmy dostarczają internet pod adresem rejestracji firmy. Pozwala na określenie, czy dana firma znajduje się w zasięgu operatora.
 4. Strona WWW: Znajdziemy tam informacje o tym jaki jest opis strony, jej tytuł, infomracje o kraju w jakim języku jest strona oraz informacje o słowach kluczowych na stronie.

Aktywności

Kategoria filtrów obejmuje różne parametry związane z cechami i zainteresowaniami użytkowników lub klientów. Oto bardziej szczegółowy opis tych filtrów:

 1. Cecha: słowa kluczowe, dzięki którym np. znajdziesz wszystkie osoby mieszkające w domach jednorodzinnych (wystarczy, że wpiszesz  tag “dom jednorodzinny”).
 2. Publikacje: filtr pozwalający na pobranie z bazy konkurencyjności informacji o monitoringu intencji zakupowych poprzez kody CPV, słowa kluczowe, status oraz date ogłoszenia publikacji.

Rodzaje filtrowania do prowadzenia segmentacji kontaktów z Sekcji Zarządzaj 

filtry w DMSales

Filtry w sekcji Zarządzaj dotyczą już pozyskanych kontaktów poprzez sekcje Odkrywaj, bądź innych źródeł. W tej sekcji filtry są bardzo podobne do tych omawianych wcześniej. Jednak jest kilka dodatkowych możliwości takich jak:

Osoby 

W przypadku drugiej kategorii filtrów, które dotyczą osób, masz możliwość dokładnego określenia kryteriów wyszukiwania w celu zidentyfikowania konkretnych osób. Oto bardziej szczegółowy opis tych filtrów:

 1. Status kontaktu: Filtr ten pozwala na selekcję osób na podstawie ich statusu kontaktu.
 2. Status opłacenia: Używając tego filtra, można wybrać osoby na podstawie ich aktualnego statusu opłacenia.
 3. Źródło: Filtr źródła pozwala na wybór osób na podstawie tego, skąd pochodziły informacje o tych osobach.

Kanały kontaktu 

Kategoria filtrów dotyczących kanałów kontaktu obejmuje różne parametry, które pozwalają na sprecyzowanie preferowanych metod komunikacji i kontaktu z osobami. Oto bardziej szczegółowy opis tych filtrów:

 1. Adres e-mail: Ten filtr pozwala na selekcję osób na podstawie ich adresów e-mail. Jest to przydatne w celu wydzielania grupy docelowej.
 2. Numer telefonu: Filtr ten umożliwia wybór osób na podstawie ich numerów telefonów.

Aktywności

Kategoria filtrów związanych z aktywnościami obejmuje parametry pozwalające na identyfikację oraz zarządzanie informacjami związanymi z oznaczeniem treści oraz notatkami. Oto bardziej szczegółowy opis tych filtrów:

 1. Tagi: Filtr tagów pozwala na wybór treści lub zasobów na podstawie przypisanych im tagów, które nadajemy na karcie kontaktu.
 2. Notatki: Ten filtr pozwala na selekcję kontaktów na podstawie zawartych w nich notatek.

 

Inne 

Kategoria filtrów „Inne” zawiera różne parametry pozwalające na identyfikację i zarządzanie różnymi informacjami oraz zdarzeniami. Oto bardziej szczegółowy opis tych filtrów:

 1. Kwota kontraktu: Ten filtr pozwala na wybór kontaktów, które posiadają informacje na temat realizowanych przez nie kontraktów oraz ich wartości.
 2. Planowana data sprzedaży: Filtr ten umożliwia selekcję kontaktów na podstawie zaplanowanej daty ich sprzedaży.
 3. Data następnego działania: Ten filtr pozwala na wybór osób, które mają przypisane działanie np. automatyczna wysyłka maila w określony dzień o konkretnej godzinie.
 4. Kampania DMSender: Filtr kampanii DMSender umożliwia identyfikację osób, które są częścią konkretnej kampanii marketingowej.
 5. Typ zdarzenia: Możesz użyć tego filtra do wyboru kontaktu na podstawie działań wykonanych na kontakcie uwzględniając wybrany okres czasu, analogicznie poprzez jego wykluczenie, do wyboru jest 23 rodzajów zdarzeń.
 6. Przypisano do: Ten filtr pozwala na selekcję zdarzeń lub działań na podstawie przypisania ich do konkretnych osób lub zespołów.
 7. Data dodania: Filtr ten pozwala na wybór kontaktów na podstawie daty ich dodania. Mamy tutaj możliwość wyboru okresu jaki nas interesuje i wyszukania tylko tych kontaktów, które zostały dodane przez nas dodane w tym okresie czasu.
 8. Zdarzenia w automatyzacjach: Ten filtr umożliwia identyfikację kontaktów, którym przypisane są zdarzenia lub działania w przyszłości, które są częścią procesów automatyzacji.
 9. Pobrano z profilu: Podczas wyszukiwania kontaktów w sekcji „Odkrywaj” za każdym razem gdy pobieramy spersonalizowaną bazę danych do sekcji „Zarządzaj” tworzy się do nich profil. W ten sposób możemy filtrować posiadane kontakty.
 10. Na podstawie sentymentu odpowiedzi: Filtr ten jest szczególnie przydatny jeśli prowadzimy kamanie mailingowe, system automatycznie kategoryzuje odpowiedzi wiadomości na podstawie zaangażowania rozmówcy.

 

Definicje poszczególnych filtrów powinny być dla Ciebie teraz zrozumiałe.

Wszystko, to co przedstawiłem powyżej możesz wykonać posiadając konto w planie Starter. W wyższych planach, a dokładnie od planu Pro, dostajesz dostęp do bazy danych Pro dzięki czemu zwiększy się liczba wyszukanych kontaktów, dane Pro to kontakty posiadające wyrażone zgody marketingowe. Jest to jedna z wielu zalet posiadania wyższego planu – „Cennik DMSales” . DMSales to wysoka jakość usług, a naszą misją jest wsparcie przedsiębiorstw w docieraniu do potencjalnych klientów.

Mam nadzieję, że dzięki mojej instrukcji będziesz umiał/a stworzyć bazę kontaktów. Pamiętaj, lista kontaktów, którą udało Ci się stworzyć to dopiero początek Twojej przygody z DMSales. Przejdź do platformy i wykorzystaj ją do przeprowadzenia np. kampanii prospectingowej.   

Testuj bezpłatnie

 

 

Zaktualizowano 23 listopada 2023
Autor artykułu
CST

Powiązane artykuły

Przewiń do góry